جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 5806/ت 183 هـ - 15/5/1373

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند «ل» تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 کل کشور آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1- به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بابت ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و پس از واریز به حساب خزانه معادل 50% آن را پس از تخصیص اعتبار برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرائی ارزشیابی هزینه نمایند:
الف- بابت هزینه تشکیل پرونده، بررسی مدارک، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع تحصیلی کاردانی یا معادل آن بیست هزار ریال .
ب- بابت هزینه تشکیل پرونده، بررسی مدارک، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع تحصیلی کارشناسی یا معادل آن چهل هزار ریال.
ج- بابت هزینه تشکیل پرونده، بررسی مدارک، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن هشتاد هزار ریال.
د- بابت هزینه تشکیل پرونده، بررسی مدارک، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع بالاتر از کارشناسی ارشد و کمتر از دکترا و یا معادل آن نود هزار ریال.
هـ- بابت هزینه تشکیل پرونده، بررسی مدارک، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع دکترا یا معادل آن یکصد هزار ریال.
و- بابت هزینه تشکیل پرونده، بررسی مدارک، ترجمه و صدور گواهی ارزشیابی در مقطع بالاتر از دکترا (دوره های تخصصی) در هر مورد یکصد و بیست هزار ریال.
ماده 2- هزینه صدور گواهی ارزشیابی المثنی هر بار برابر هزینه صدور گواهی ارزشیابی اصلی خواهد بود.
ماده3- صدور هر گونه معرفی نامه مبنی بر تایید مدارک برای گمرک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمانها و ادارات و وزارتخانه ها، رایگان خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :