×

قانون اصلاح بعضی از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360

قانون اصلاح بعضی از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360

قانون-اصلاح-بعضی-از-مقررات-و-ارقام-قانون-بودجه-سال-1360

وکیلماده واحده - پاره ای از مقررات و ارقام قانون وبودجه سال 1360 به شرح تبصره های زیر اصلاح و بدولت اجازه داده میشود قانون مزبوررا با رعایت مفاد تبصره های اصلاحی و باالحاقی ذیل بمورداجرابگذارد
تبصره 1 : به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تا مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون (4100000000) ریال از اعتبار ردیف 800000 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1360 (سرمایه گذاری در خارج از کشو، پرداخت وام و کمک به کشورها و موسسات خارجی و بین الملی ) کسر و عینا" به اعتبار ردیف 701211 قسمت چهارم همان قانون (بازپرداخت وامهای خارجی و تعهدات اضافه نماید)0
تبصره 3 : مفاد جزء(3)بند(ث ) تبصره 14 قانون بودجه سال 1360 با تائید سازمان برنامه و بودجه در مورد دستگاه های اجرائی محلی در استانها نیز قابل اجرا میباشد0
تبصره 3 : مفاد بند(ب ) تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 بشرح زیر اصلاح میگردد0
(ب ) حداقل 20% از اعتبار فوق منحصرا" بصورت ارز قابل پرداخت است 0
تبصره 4 : اجازه داده میشود0
الف تکالیف مقرر در بند(ب ) تبصره (ص ) وتبصره (9)قانون بودجه سال 1360 در موردامضاء چک و اسناد هزینه اعتبارات موضوع تبصره های مذکور در صورت لزوم از طرف نخست وزیر و یا وزراءمربوط به مقامات مجاز از طرف آنها تفویض گردد0
ب اختیارات و تکالیف مقرر در تبصره های مذکور در بند(الف ) این تبصره در مورد دستگاههائیکه مستقل بوده وتابع هیج یک از وزاتخانه ها نیستند حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط انجام شود0
تبصره 5 : تبصره 49 قانون بودجه سال 1360 بشرح زیراصلاح میگردد0
الف کمیته برنامه ریزی استان میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهادسازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آنراطبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید0
ب روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده آنرا طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرانماید0
پ در مواردی که در اجرای بندهای (الف وب ) این تبصره علمیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی وملی به جهاد سازندگی واگذار میشود دستگاه اجرائی طرح ویاپروژه های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت 0
در مواردیکه عملیات اجرائی طرحها و پروژه ها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است 0
ت اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای (الف ) و(ب ) این تبصره به ترتیب براساس درخواست وجه ازطرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهادسازندگی ، بتدریج و حسب نیاز قابل پرداخت می باشد0
ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت 0 شورای مرکزی جهاد سازندگی یاشورای جهادسازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1360 گواهی دستگاه اجرائی واگذار کننده عملیات را از لحاظ پیشرفت یا انجام کار و همچنین از لحاظ کیفیت کار به ذیحاسب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود0 هزینه های انجام شده بابت موارد فوق الذر بر طبق مفاد بند(ث ) تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 از طرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت 0
چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی با شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسنفد ماه 1360 گواهی انجام کار را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزنیه قطعی منظور ومراتب را برای رسیدگی بدویان محاسبات اعلام خواهد کرد0
ث به سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود دستگاه اجرائی طرحهای عمرانی را که اعتبارسال 1359آنها در اجرای تبصره های 14و34 قانون بودجه سال مذکوردراختیار جهاد سازندگی قرا رگرفته باستثنای مواردی که جهاد سازندگی به صورت پیمانکاری عمل کرده است با توافق دستگاههای اجرائی ذیربط به جهاد سازندگی تغییر دهند0
حکم مقرر در بند(ت ) این تبصره در مورد طرحهای عمرانی موضوع این بند نیز قابل اجراء خواهد بود0
ج بدولت اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد(10000000000) ریال باعبتار مصوب سال 1360 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال مزبور اضافه نماید0
تبصره 6 : کلیه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت دراختیار مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران گذاشته شده و یا میشود از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی است اعبتارات مزبور با صدور حواله از طرف نخست وزیر و یا مقام مجاز از طرف او پرداخت و با علام وصول رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف او به هزینه قطعی منظور میگردد سازمان مزبور نیز پس از انجام هزینه ، اسناد مربوط را در بایگانی محرمانه منظور میگردد سازمان مزبور نیز پس از انجام هزینه ، اسناد مربوط رادربایگانی محرمانه ضبط خواهد کرد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روزیکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزارو سیصدوشصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10812

تاریخ تصویب : 1360/11/25

تاریخ ابلاغ : 1361/01/23

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.