جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 75/9/01/401/6/ن - 16/6/1373

فصل اول- کلیات:
ماده 1- در اجرای ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمنظور حمایت قضائی از بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران، دفاتری تحت عنوان «دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران» تشکیل و برابر با مقررات این آئین نامه فعالیت می نمایند.
ماده2- افراد تحت حمایت موضوع این آئین نامه عبارتنداز:
الف- جانبازان از کارافتاده کلی و جانبازان حداقل با 25%، از کارافتادگی به بالا.
ب- آزادگان و خانواده اسراء و گروگانهای بسیج و سپاه شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان.
ج- رزمندگان داوطلب بشرط داشتن حداقل سه ماه سابقه خدمت متوالی و یا 6 ماه خدمت متناوب در جبهه.
د- کلیه بسیجیان در عضویتهای فعال و ویژه به شرط داشتن حداقل 6 ماه سابقه عضویت در بسیج و استمرار آن تا کنون.
ماده3- وظائف این دفاتر عبارت است از انجام هر گونه حمایت حقوقی و قضائی و نیز ارائه خدمات مشاوره ای به افراد موضوع این آئین نامه که به صورتهای ذیل اعمال می گردد.
الف- ارائه مشاوره حقوقی.
ب- قبول وکالت در پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه از طرف آنها.
ج- ارشاد قضائی.
د- انجام اقدامات لازم جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های مطروحه.
هـ- انجام کلیه وظائف مقرر در ماده4 قانون حمایت قضائی از بسیج در مورد افراد موضوع آن قانون.
و- کمک به مراجع قضائی در تشخیص اعسار افراد معسر موضوع این آئین نامه از قبیل ارائه مدارک حقوق و اسناد اموال و املاک آنها.
ز- انجام اقدامات لازم برای استفاده افراد موضوع این آئین نامه از امتیازات و تسهیلات قانونی.
فصل دوم- نحوه فعالیت دفاتر:
ماده4- اقدامات دفاتر با درخواست کتبی متقاضی و پس از اطمینان از دارا بودن هر یک از شرایط مندرج در ماده 2 این آئین نامه آغاز می گردد.
ماده5- کلیه اقدامات دفاتر در هر مرحله از مراحل دادرسی، با درخواست و اعلام فرد متقاضی صورت می گیرد.
ماده6- قبول وکالت از سوی دفاتر حمایت باید به مراجع ذیربط اعم از قضائی، انتظامی و سایر سازمانهای مرتبط، اعلام و سازمانها و مراجع مزبور نیز موظفند در چارچوب این آئین نامه همکاریهای لازم را بعمل آورند.
ماده7- دفاتر حمایت در اجرای وظائف خود دارای اختیارات ذیل می باشند:
الف- انجام اقدامات لازم برای آگاهی از آخرین وضعیت پرونده متقاضی.
ب- انجام مکاتبات لازم و تنظیم و ارسال دادخواست و لوایح بعنوان وکیل متقاضی.
ج- شرکت در جلسات دادرسی و یا سایر جلسات متشکل در رابطه با پرونده.
د- انجام هر گونه اقدام ضروری در جهت حسن اجرای وظائف محوله.
فصل سوم- محل استقرار و نحوه ارتباط:
ماده8- این دفاتر در مراکز دادگستری و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر می گردند و حوزه صلاحیت آنها نیز منطبق با حوزه قضائی مرکز دادگستری مربوط می باشد.
ماده9- مسئولین و وکلای منتخب دفاتر در اجرای وظائف خود بایستی همکاری شایسته را با مراجع قضائی بعمل آورند.
ماده10- کلیه دفاتر موضوع این آئین نامه تحت نظارت دفتر مرکزی حمایت قضائی که در نیروی مقاومت بسیج سپاه تشکیل می گردد انجام وظیفه می نمایند.
ماده11- رئیس دفتر مرکزی پس از تایید اداره نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه، با حکم فرمانده نیروی مقاومت بسیج منصوب می گردد و رؤسای دفاتر تابعه نیز از بین پرسنل رسمی سپاه با حکم فرمانده نیروی مقاومت بسیج منصوب می گردند.
ماده12- رؤسای دفاتر حمایت برای کارشناسان خود در رابطه با هر پرونده حکم خاص صادر می نمایند که کارشناسان دفاتر می توانند به استناد آن کلیه اقدامات مربوط را در چارچوب این آئین نامه معمول دارند.
ماده13- برای ایجاد هماهنگی در حسن اجرای مفاد این آئین نامه و نیز برای رفع هر گونه مشکل و نارسائی در حین اجراء هیئتی با ترکیب ذیل و براساس تقاضای هر یک از اعضاء تشکیل می گردد:
1-نماینده رئیس قوه قضائیه.
2-نماینده ستاد کل نیروهای مسلح.
3-نماینده وزیر دادگستری .
4-معاونت قضائی انضباطی ستاد مشترک سپاه.
5-رئیس دفتر مرکزی حمایت.
ماده14- پرسنل وکارشناسان دفاتر موظفند ضمن رعایت مفاد این آئین نامه ، سایر قوانین و مقررات مربوط به دادرسی و … را نیز رعایت نمایند.
ماده15- ستاد مشترک سپاه موظف است ، بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را همه ساله در بودجه جاری خود پیش بینی نمایند.
ماده16- مفاد این آئین نامه از تاریخ تصویب برای کلیه مراجع قضائی و انتظامی و سایر دستگاهها لازم الاجراء بوده و متخلف از مقررات این آئین نامه بعنوان تخلف از وظائف اداری حسب مورد توسط دادسرای انتظامی قضات و یا توسط مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری و انضباطی در دستگاه ذیربط تحت تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده17- ستاد مشترک سپاه موظف است ، گزارش عملکرد دفاتر حمایت را بطور منظم در هر 6 ماه به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال و روند پیشرفت امور را گزارش نمایند. ستاد کل می تواند بمنظور حسن اجراء این آئین نامه هر گونه نظارت و بازرسی لازم را بعمل آورده و نتیجه را به فرماندهی کل گزارش نماید.
ماده18- این آئین نامه در اجرای ماده 203 قانون استخدامی سپاه، مشترکاً توسط قوه قضائیه ، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتین دفاع و دادگستری و ستاد مشترک سپاه در 18 ماده تهیه و در تاریخ 19/5/133 به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده و لازم الاجراء گردیده است .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :