جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 24373/ت 244 هـ - 29/6/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/5/1373 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد تبصره ماده 1 قانون «جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی»- مصوب 1367- آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1- فوق العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدامی کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی براساس نقاط موضوع جدولهای شماره 1 و شماره 2 پیوست- که توسط افراد دفتر امور مناطق محروم کشور تهیه شده است – و جدول تعیین درصد ضمیمه پرداخت می شود.
ماده 2-فوق العاده موضوع این آئین نامه در مورد هر یک از نقاط فهرست پیوست که از لحاظ تقسیمات کشوری تغییر عنوان یا تابعیت یابد همان فوق العاده مربوط به قبل از تغییر عنوان یا تابعیت است .
ماده3- فوق العاده موضوع این آئین نامه از تاریخ 1/1/1374 تا پایان برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخت می شود و تمدید یا تغییر آن منوط به تجدید نظر در نقاط جمعیتی مزبور به پیشنهاد مشترک دفتر امور مناطق محروم کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران است.
ماده4- پرداخت فوق العاده جذب به مستخدمان پیمانی یا مستخدمان دارای عناوین مشابه منوط به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور است .
ماده5- فهرست مشاغل خدماتی، تکنیسینی و کاردانی، کارشناسی، سرپرستی ، مدیریت و مشاغل همتر از موضوع جدول تعیین درصد ضمیمه و تغییرات گروههای شغلی آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :