جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 5804/ت 253 هـ - 5/7/1373

وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/7/1373 بنا به پیشنهاد وزارتهای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آئین نامه اجرائی قسمت اخیر جزء 4 بند الف تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده1- در این آئین نامه وزارت های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،«وزارتها» و دانشگاههای مجری و مراکز تحقیقاتی که دارای دوره های تحصیلات تکمیلی هستند،«دانشگاه» نامیده میشوند.
ماده2- دانشگاه میتواند در تکمیل یا ایجاد دوره های جدید تحصیلات تکمیلی در سال جاری اقدام کند و هزینه های مربوط را از محل صرفه جویی های قید شده قسمت اخیر جزء4 بند الف تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور بر اساس دستورالعمل اجرائی که به تصویب هر یک از وزارتها می رسد تامین کند.
ماده3- چنانچه دانشگاه به پذیرش قبولیهای اعزام اقدام نماید، تمامی هزینه های پیش بینی شده برای هر دانشجو- متوسط هزینه سال اول دانشجو در خارج به تشخیص وزارتها- به آن دانشگاه اختصاص می یابد.
ماده4- به ازای مدت اقامت دانشجویان ترددی و دکترای مشترک در داخل کشور، هزینه های دانشجو به دانشگاه پرداخت می شود.
ماده5- دانشگاهها مکلفند کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این آئین نامه را فقط برای تقویت یا ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی هزینه کنند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :