جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 8069/ت 260 هـ - 10/7/1373

وزارت آموزش و پرورش
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/7/1373 بنا به پیشنهاد شماره 1384/760 مورخ 30/5/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (10) اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی – مصوب 1370- تصویب نمود:
سازمان آموزش و پرورش استثنایی مجاز است کتب، نشریات و خدمات مختلف توان بخشی مانند کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، امتحان و ارزیابی هوش (استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی را بر اساس تعرفه های مربوط به فروش رسانده و در آمد حاصل را به حساب خزانه واریز نماید.
معادل وجوه واریزی به خزانه از محل اعتباری که به همین منظور هر سال در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه نماید:
-هزینه تجهیزات مورد نیاز مراکز و مدارس استثنایی شامل تجهیزات تشخیصی ، آموزشی، ترمیم و توان بخشی و فنی و حرفه ای.
- پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی طرح سنجش، پیشگیری، توان بخشی، آموزشی، اداری و فنی و حرفه ای .
-سایر هزینه های ضروری برای تحقق اهداف و انجام وظایف قانونی سازمان.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :