جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی و حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شورای انقلاب

ماده1- تعاریف
1-1-درخت : عبارت از هر اصله است که محیط بن آن کمتر از 15 سانتیمتر نباشد،(تاکستان از این حکم مستثنی است ).
1-1-باغ: زمینی است که برابر این ضوابط در آن درختان مثمر و غیر مثمر موجود باشد.
3-1- قلمستان: زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده باشد.
4-1- بن درخت : محل تلاقی درخت با سطح زمین است و در صورتیکه درخت در سطح زمین بچند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقیه ساقه ها شاخه محسوب می شود .
5-1- نهال: درخت جوانی است که محیط بن آن کمتر از 15 سانتیمتر باشد.
ماده2- در مورد موقوفات متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی و یا متصرفین و مستاجرین مسئول رعایت این ضوابط خواهند بود.
ماده 3- کلیه املاک و اراضی غیر از باغ سبز که در محدوده قانونی و حریم شهرها می باشد و مساحت آ" بیش از 500 متر مربع است مشمول این ضوابط خواهد بود.
تبصره – محلهائی از نظر این ضوابط باغ شناخته می شوند که دارای مشخصات ذیل باشند:
1-مساحت محل بیش از 500 متر مربع است .
2-در هر متر مربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در هر 16 متر مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد.
3-دارا بودن سند مالکیت بعنوان باغ.
ماده4- شهرداری در محدوده قانونی شهرها و حریم قانونی آن بنا به تقاضای مالک یا مباشر با قائم مقام قانونی آنان راجع به درختان مشمول قانون، در موارد ذیل مکلف به صدور مجوز قطع درخت با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.
1-درختان غیر مثمریکه به سن بهره وری رسیده باشند و بقصد انتفاع از چوب قطع شود، بدیهی است چنانچه شهرداری بهای چوب درختان را بمالک بپردازد درخت قطع نخواهد شد.
2-درخت به آفت یا بیماری مبتلا شده و میزان ابتلا بحدی باشد که به بعضی یا تمام درختان ناحیه آسیب برساند یا ادامه حیات درخت مقدور نباشد.
3-قطع درخت بمنظور احداث یا تعویض یا حفر کانال و مجاری آب یا خطوط برق لوله کشی نفت و گاز و تلفن و غیره و یا بعلت خطر سقوط آن ضرور باشد.
4-زمینی که در آن درخت وجود دارد برای اجرای طرحهای عمومی و نظایر آن مورد نیاز باشد.
5-قطع درخت بمنظور غرس مجدد در همان محل باشد.
6-در مواردیکه درختان واقع در معابر و میادین مانع عبور مرور بوده و یا مزاحمتی برای مالکین مجاور فراهم کرده باشد.
7-خشکسالی و حوادث غیر مترقبه که موجب خشک شدن درخت شده باشد.
8-اصلاح یا احیاء موارد پیش بینی نشده که قطع درخت ضرورت پیدا کند.
ماده5- متقاضیان قطع درخت باید به شهرداری مراجعه و درخواست خود را طبق فرم نمونه ایکه توسط شهرداری تهیه می شود تنظیم و به همان مرجع تسلیم نماید.
ماده6- شهردرای مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضا تکلیف متقاضی را با ذکر دلیل کافی روشن نماید در غیر اینصورت عمل شهرداری تخلف محسوب متخلفین به تخلفات اداری معرفی و از آن طریق با فرد متخلف رفتار خواهد شد.
تبصره – عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر از سوی شهرداری بمنزله موافقت تلقی می گردد.
ماده7- عدم فعالیت خزانه یا نهالستان پس از بهره برداری از آنها با کسب مجوز از شهرداری بلامانع می باشد.
ماده8- در کلیه مواردیکه قطع درخت ضروری باشد شهرداری موظف است مالکین و متصرفین محل را ملزم نماید تا اقدام به غرس مجدد درخت نمایند.
ماده9- حفاظت و آبیاری درختان واقع در محوطه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و سایر مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی بعهده سازمان مربوطه می باشد.
ماده10- کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر و میادین و پارکهای عمومی و بزرگ راهها در محدوده قانونی و حریم شهر باستثنای پارکهای محیط زیست با شهرداری است .
تبصره – در سایر محلهای مشمول قانون اعم از اماکن مسکونی و کسب و پیشه و املاک تحت تصرف، برعهده مالکین و متصرفین می باشد.
ماده11- در اجرای ماده1 قانون شهرداری موظف است شناسنامه درختان مشمول قانون را با مشخصات مشروحه ذیل تهیه نماید:
الف: شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول.
ب: مساحت ملک.
ج: نشانی محل شامل شهر، خیابان - کوچه - شماره - نام مالک یا مالکین و یا ذینفع .
د: تعداد و مشخصات درختان مشمول قانون بتفکیک نوع مثمر و غیر مثمر .
هـ: نام و مشخصات و امضای مامور تنظیم کننده شناسنامه .
ماده12- شهرداری مکلف است از مشخصات درختان معابر، میادین بزرگراهها و پارکهای عمومی شامل نوع درخت ، محیط بن و محل وقوع درخت فهرستی تهیه و تنظیم و نسبت به تعیین شماره و نصب پلاک روی درختان اقدام نماید:
ماده13- شهرداری می تواند در صورت درخواست مالک یا ذینفع نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مربوطه را به متقاضی تسلیم نماید.
ماده14- هر شهرداری موظف است بمنظور رسیدگی و حفظ و گسترش فضای سبز، تعیین محیط بن هر درخت مثمر و غیر مثمر و قطع و انتقال درختان و تشخیص باغات با توجه به موقعیت جغرافیائی و وضعیت پوشش گیاهی در محدوده قانونی و حریم شهر جهت حسن اجرای ماده 1 قانون کمیسیونی مرکب از اعضای ذیل تشکیل دهد:
الف: در شهر تهران اعضاء کمیسیون عبارتند از :
1-نماینده فنی شهرداری به انتخاب شهردار تهران.
2-مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران.
3-نماینده شورای شهر تهران به انتخاب رئیس شورای شهر و در غیاب آن قائم مقام قانونی آن .
ب: در سایر شهر ها اعضاء کمیسیون عبارتند از :
1-نماینده شورای شهر و در غیاب آن قائم مقام قانونی .
2-رئیس اداره فضای سبز شهرداری در صورت فقد، حسب تشخیص شهردار از سایر سازمانهای ذیربط .
3-نماینده شهرداری.
تبصره – تصمیمات متخذه توسط کمیسیون بعنوان یک ضابطه به شهرداری ارائه می گردد.
ماده15- تصمیم شهرداری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ، در صورت اعتراض مالک یا ذینفع قابل تجدید نظر در شورای شهر یا قائم مقام قانونی آن می باشد.
ماده16- در صورتیکه شخص یا اشخاص موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع ماده یک قانون را فراهم نمایند شهرداری موظف است نسبت به تعقیب جزائی و اخذ خسارات وارده توسط مراجع قضائی اقدام نماید.
ماده17- عوارض قطع درخت، حسب تعرفه مصوب توسط شهرداری اخذ می گردد .
ماده18- ضوابط اجرائی ماده 1 لایحه قانونی حفظ گسترش فضای سبز در 18 ماده و 4 تبصره در تاریخ مورد تصویب قرار گرفت .
وزیر کشور- علی محمد بشارتی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :