جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10813 : 24/1/1361
شماره 150894 24/12/1360
وزارت پست و تلگراف و تلفن

ماده واحده - ماده سه قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی وغیر حرفه ای (آماتوری ) مصوب اسفند ماه 1345 بشرح زیر اصلاح و درآمد حاصله از اول فروردین یکهزار و سیصد و شصت و یک هجری خورشیدی قابل وصول میباشد0 ضمنا" تبصره های 1و2و3 ماده 3 کمافی السابق به قوت خود باقی است 0
ماده 3 : از دارندگان پروانه که بهربرداری می نمایند ماهانه مبلغی بعنوان حق استفاده دریافت میشود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست وتلگراف و تلفن بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0 سازمانهای دولتی و استفاده کنندگان از بیسیمهای اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری ) مشمول مقررات این ماده هستند و موارد معافیت ازپرداخت حق استفاده مذکور موکول بتصویب هیئت وزیرات خواهدبود
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10813
تاریخ تصویب :
1360/12/09
تاریخ ابلاغ :
1361/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :