جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 18013 : 24/1/1361
شماره 151802 8/1/1361
وزارت امور اقتصادی و دارائی

ماده واحده - بندج لایحه قانونی فوق الذکر بترتیب زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه میشود0
بندج اجازه داده میشود کلیه اشیاء موضوع لایحه قانونی فوق الذکر که بهای آنها کمتر از ده میلوین ریال است و نگهداری آنها به مصلحت نباشد با تایید کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیری داستانی کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی ازطریق وزارت امور اقتصادی با رعایت مقررات بفروش برسد0
تبصره 1 : فروش اموال منصوب در بنا که جداکردن آن باعث ضایع شدن مال و یا بنا گردد ممنوع است 0
تبصره 2 : وجوه حاصله از فروش اموال و اشیاء موضوع این ماده واحده باید به حساب درآمد عمومی کشور نزد بانک مرکزی ایران واریز گردد0
تبصره 3 : کلیه اتومبیلهای مربوط به کاخها در اختیار دولت قرار میگیرند0
تبصره 4 : کلهی جواهرات و طلاآت مربوط به همه کاخها در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
18013
تاریخ تصویب :
1360/12/09
تاریخ ابلاغ :
1361/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :