جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 24814 / ت/ 324 ه 22/8/1373

وزارت جهاد سازندگی – سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پیشنهاد شماره 5719/د مورخ 12/10/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور, به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی – مصوب 1367 – اساسنامه سازمان جهاد استان را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – سازمان جهاد استان که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود, سازمانی است دولتی که تابع قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی و آئین نامه های اجرائی و سایر مقررات مربوط به آن بوده و در چهار چوب مفاد این اساسنامه و تشکیلات مصوب عهده دار انجام امور و وظایف محول شده در محدوده استان ذیربط است.
تبصره – به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود حسب مورد و ضرورت و به تشخیص وزیر جهاد سازندگی, سازمان می تواند در خارج از محدوده استان با رعایت ماده (9) قانون مقررات مالی, اداری,استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مأموریت های مشخص را بر عهده گیرد.
ماده 2 – سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چهار چوب قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی و قوانین و مقررات مربوط, دارای استقلال مالی و اداری است.
ماده 3 – رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان است که با حکم وزیر جهاد سازندگی منصوب می شود. وی مسؤولیت حسن انجام امور و حفظ اموال و منابع سازمان و اجرای قوانین و مقررات ذیربط را بر عهده
دارد و در ارتباط با وظایف و اختیارات محول شده, در مقادیر وزیر جهاد سازندگی پاسخگو است.
تبصره 1 – نظارت عالیه و هماهنگی در امور کلیه واحدهای شرکتها و سازمانهای وابسته به وزارت جهاد سازندگی در سطح استان بر عهده رئیس سازمان است.
تبصره 2 – رئیس سازمان می تواند به تشخیص و مسؤولیت خود, قسمتی از اختیاراتش را به هریک از معاونان, مدیران و روسای واحدها تفویض کند.
ماده 4 – تشکیلات اجمالی و تفصیلی سازمان با رعایت اصول و ضوابط تشکیلاتی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب وزارت جهاد سازندگی می رسد.
ماده 5 – سازمان دارای کد بودجه استانی مستقل است که هر سال در قانون بودجه منظور شده و طبق مفاد تبصره های آن به طور مستقل دریافت و هزینه می شود. همچنین سازمان سهم اعتبارات ملی خود را که به صورت متمرکز زیر کد وارت جهاد سازندگی و سازمانها و مؤسسات وابسته دارای کد بودجه مستقل در قانون بودجه درج می شود, دریافت و هزینه می کند.
ماده 6 – به منظور ایجاد هماهنگی در انجام وظایف و مسؤولیت های کلیه واحدهای وزارت جهاد سازندگی در سطح استان اعم از تابعه و وابسته, همچنین تعیین و تایید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بررسی بودجه سالانه و ارائه پیشنهاد های لازم به مراجع ذیصلاح و برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مهم فنی, اداری و مالی, شورای هماهنگی مرکب از رئیس و معاونان سازمان و مدیریت های تحت نظر مستقیم رئیس سازمان و روسای شعبه های و نمایندگی ها و مدیران واحدهای شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت جهاد سازندگی در سطح استان تشکیل می شود.
ماده 7 – وظایف سازمان به شرح زیر است:
1 – تهیه و تدوین اهداف, برنامه ها و سیاست های توسعه با توجه به وظایف محول شده و در قالب سیاستها و برنامه های مصوب, همچنین ارائه پیشنهادها و اطلاعات مرتبط با تنظیم برنامه های کوتاه مدت, میان مدت و بلند مدت به مراجع ذیربط در سطح استان.
2 – انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ, بهبود و توسعه کمی و کیفی تولیدات مرتبط با وظایف وزارت جهاد سازندگی در استان و تأمین منافع تولید کنندگان.
3 – بررسی, تدوین, تنظیم و اجرای برنامه ها, خط مشی ها , طرح ها و دستورالعمل های مربوط به نظام دامداری و منابع طبیعی استان در حدود وظایف و سیاستهای مصوب.
4 – تولید, جمع آوری, طبقه بندی، پردازش, نگهداری, استخراج , به هنگام سازی و انتشار آار و اطلاعات مورد نیـاز بر اسـاس طـرح هـا و مدل های مصوب.
5 – شناخت و تعیین امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل منابع و عوامل تولید و مسایل و مشکلات فنی و اقتصادی و اجتماعی مربوط به توزیع, مدیریت و بهره برداری آنها و تهیه و اجرای طرح های جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی و کاهش ضایعات بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
6 – مطالعه , بررسی , برنامه ریزی, تهیه , اجرا و ارزشیابی طرح ها, برنامه ها و دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز روستاییان , عشایر, تولید کنندگان و کارکنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و در قالب سیاستها و برنامه های مصوب وزارت جهاد سازندگی.
7 – مطالعه, تهیه و اجرای طرح های لازم در زمینه آبخیز داری در حوزه آبخیز استان در چهار چوب سیاست ها و برنامه های مصوب.
8 – اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور, اصلاح نژاد دام, تغذیه, مدیریت مهندسی, بهداشت جایگاه دام و صدور موافقت اصولی واحدهای دامداری و صنایع وابسته به آن در استان در چهارچوب سیاستها و برنامه های مصوب .
9 – تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی, آموزشی و ترویجی بر اساس خط مشی های ابلاغی و سیاست ها و برنامه های مصوب.
10 – فراهم کردن امکانات لازم به منظور استفاده حداکثر از فرآورده های دامی از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی برای کاهش ضایعات فرآورده های دامی.
11 – انجام اقدامات لازم در زمینه استقرار روش های مناسب عرضه و تقاضای تولیدات مرتبط با وظایف وزارت جهاد سازندگی و ارائه آمار و اطلاعات به هنگام به منابع تولید.
12 - انجام اقدامات لازم در زمینه خرید, بازاریابی, فروش, بیمه (پس از هماهنگی با صندوق بیمه محصولات کشاورزی), نگهداری , امحا و نظایر آن در خصوص محصولات مرتبط با وظایف وزارت جهاد سازندگی که بر اساس قوانین, مصوبات, آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط در محدوده وظایف و اختیارات سازمان قرار می گیرد.
13 – برنامه ریززی, طراحی, احداث, توسعه و نگهداری دراههای روستایی, شبکه های آب آشامیدنی روستاها و ابنیه و تأسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها در چهارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب.
14 – انجام بررسی های لازم در مورد برآورد و تشخیص کمی و کیفی کلیه نیازهای تکنولوژیکی استان, متناسب با خصوصیات و ویژگیهای بخش های مرتبط با وظایف وزارت جهاد سازندگـی و تهیه و اجـرای طـرح های مکانیزاسیون و سایـر برنامه هـای مورد نیـاز بر اسـاس سیاست هاو خط مشی های ابلاغی.
15 – تهیه و اجرای طرح های بهسازی روستاها.
16 – تهیه طرح و احداث شبکه فشار متوسط اعم از اصلی و فرعی به منظور تأمین برق روستاها یا چاه های آب کشاورزی , همچنین تهیه و نصب پست هی ترانسفور ماتور و متعلقات آن از جمله تابلوی توزیع و اندازه گیری , پس از تائید فنی وزارت نیرو.
17 – فراهم کردن زمینه های لازم به منظور ایجاد و گسترش صنایع روستایی از طریق صدور موافقت اصولی, پروانه تأسیس و بهره برداری و صدور کارت شناسایی برای واحدهای تولید موجود در روستاها.
18 – فراهم کردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز تولید کنندگان محصولات دامی و صنایع روستایی.
19 – تأمین شرایط و امکانات کار در روستاها از طریق توسعه و ترویج فعالیتهای غیر کشاورزی در چهارچوب هدف های و وظیفه های وزارت جهاد سازندگی.
20 – انجام کلیه امور مالی, حسابداری , اداری , رفاهی و خدماتی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در محدوده اختیارات تفویض شده.
21 – ابلاغ سهم برنامه ای هریک از واحدهای تابع سازمان .
ماده 10 – اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:
1 – تأیید برنامه های سالانه, کوتاه مدت و میان مدت سازمان و پیشنهاد آنها به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
2 – تأیید بودجه جاری و عمرانی سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
3 – ایجاد هماهنگی بین واحدها, سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت جهاد سازندگی مستقر در سطح استان و واحدهای تابع سازمان.
4 – شرکت در شوراها و سایر مراجع تصمیم گیری در سطح استان.
5 – نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و ضوابط و مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلاتی وزارت در سطح استان.
6 – استیفای منافع و حفظ حقوق سازمان در دادگاه ها و مراجع صالح قضایی و قانونی, اصالتاًَ یا به وسیله وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات تفویض شده .
7 – بررسی و تصویب قراردادها و امضای چک ها و اسنادرتعهدآور سازمان با رعایت مقررات مربوط.
8 – عزل و نصب معاونان و مدیریت های سازمان و مدیران واحدهای شهرستانی.
9 – پیشنهاد انتصاب مدیران و روسای شعب و نمایندگی های سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت جهاد سازندگی در سطح استان.
10 – صدرو احکام مسؤولان امور مالی و امنای اموال سازمان با توجه به مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی.
11 – نظارت بر حسن انجام امور و مصرف بودجه و اعتبارات و انجام هزینه ها.
12 – انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر جهاد سازندگی.
این اساسنامه بهموجه نامه شماره 7055 مورخ 11/8/1373 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :