جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 13468 / ت 320 ه 21/8/1373

وزارت راه و ترابری – وزارت کشور – وزارت نفت – گمرک ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پیشنهاد شماره 11/7757 مورخ 12/6/1373 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی - مصوب 1373 – آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده 1 – ورود و تردد وسایل نقلیه جاده ای خارجی اعم از مسافر بری و باری در قلمرو جمهوری ا سلامی ایران, مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقل و پایانه و پرداخت مابه التفاوت سوخت است.
تبصره 1 – منظور از قانون در این آئین نامه, قانون «مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» است.
تبصره 2 – منظور از وسیله نقلیه خارجی, وسیله نقلیه ای است که در یکی از کشورهای خارجی ثبت و شماره گذاری شده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به حمل و نقل بار یا مسافر بین المللی باشد.
تبصره 3 – منظور از مابه التفاوت سوخت مصرفی , مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت وسایل حمل و نقل با قیمت های متعارف خارجی است که بر اساس طول مسیر تردد و متوسط مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و در چهارچوب عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسایل نقلیه, توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین شده و توسط رانندگان وسایل نقلیه خارجی به حساب خزانه واریز می شود.
ماده 2 – پروانه تردد برگه ای است که توسط سازمان حمل و نقل و پایانه صادر می شود و مشخصات عملیات حمل و نقل وسایل نقلیه خارجی, از جمله نام مرز ورودی و خروجی, طول و مسیر تردد, زمان سفر, و مدت زمان مجاز رانندگی برای هر راننده وسیله نقلیه خارجی را تعیین می کند.
این پروانه توسط دفاتر نمایندگی وزارت راه و ترابری مستقر در محوطه گمرکی در مرزهای جاده ای بین المللی کشور صادر و در بدو ورود, به رانندگان سایل نقلیه خارجی داده می شود.
تبصره – مسیر تردد در این آئین نامه به جاده های اطلاق می شود که توسط سازمان حمل و نقل و پایان و با همکاری نیروهای انتظامی به عنوان جاده های تیر (t . I . r . ) برا ی تردد وسایل نقلیه خارجی و در قلمروی جمهوری اسلامی تعیین و در پروانه قید می شود.
ماده 3 – کلیـه وسایل نقلیه جاده ای خارجی که به قلمروی کشور وارد می شوند اعم از آن که مقصد آنها داخل کشور باشد یا از قلمروی کشور عبور کنند, مشمول مفاد این آئین نامه هستند.
ماده 4 – منظور از ایمن سازی جاده ها, هر نوع فعالیتی است که موجب افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای می شود, از قبیل توسعه وتجهیز پاسگاه های انتظامی, ارائه آموزش های ایمنی و ترافیکی به رانندگان و عموم مردم و ارتقای فرهنگ رانندگی به منظور رعایت اصول و ضوابط ایمنی در جاده ها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی.
ماده 5 – منظور از مجتمع های خدماتی – رفاهی (تیر پارکها), مجموعه هایی است که به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به رانندگان وسایل نقلیه ایران و خارجی و سرنشینان آنها در کنار شهرها، همچنین در طول جاده های ترانزیتی کشور ایجاد می گردند و در آن سرویس های تعمیراتی,بهداشتی, درمانی و رستوران, مسجد, استراحت گاه, جایگاههای عرضه سوخت, پارکینگ ها سایر خدمات رفاهی و اداری مورد نیاز مستقر می شوند.
فصل دوم – چگونگی ورود, تردد و توقف وسایل نقلیه خارجی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران
ماده 6 – وسایل نقلیه خارجی در بدو ورود به خاک کشور باید از دفاتر نمایندگی وزارت راه و ترابری مستقر در مرزهای جاده ای بین الملی پروانه تردد بگیرند.
تبصره – تردد وسایل نقلیه خارجی بدون اخذ پروانه مذکور ممنوع است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ورود وسایل نقلیه خارجی فاقد پروانه تردد به داخل کشور جلوگیری کند مگر اینکه این پروانه درمرز از نمایندگان سازمان حمل و نقل و پایانه اخذ شود ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت برخورد با کامیون خارجی فاقد پروانه تردد, فوری آن را به نزدیکترین گمرک هدایت کند.
ماده 7 – سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است با توجه به قیمت رایج سوخت وسایل حمل و نقل در داخل کشور و قیمت های متعارف بین المللی آن , و در چهارچوب عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده وسایل نقلیه, قیمت سوخت مصرفی هر یک از وسایل حمل و نقل خارجی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کند.
تبصره 1 – سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است به تناسب تغییر در هر یک از عوامل مؤثر در تعیین سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی, نسبت به تجدید نظر و به روز نمودن قیمت تعیین شده اقدام کند.
بدیهی است قیمت تعیین شده تا زمان تجدید نظر بعدی معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 – وزیر راه و ترابری مجاز است مسؤولیت دریافت وجوه موضوع قانون را به هریک از سازمان ها و شرکت های وابسته و تابع وزارت راه و ترابری تفویض کند.
ماده 8 – دفاتر نمایندگی حمل و نقل و پایانه در مرزهای بین المللی کشور موظف هستند قبل از صدور پروانه تردد وسایل نقلیه خارجی, قبض مربوطـه به پرداخـت مابـه التفـاوت سوخـت وسایـل نقلیه خارجی را به حساب های اعلام شده خزانه از رانندگان خارجی دریافت کنند.
ماده 9 – وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را جهت احداث جایگاه فروش فرآورده های نفتی در کلیه مرزهای جاده ای بر اساس اعلام وزارت راه و ترابری به عمل آورده, نسبت به کنترل میزان سوخت خروجی وسایل نقلیه خارجی اقدام نماید.
تبصره – تعیین میزان سوخت خروجی به عهده سازمان حمل و نقل و پایانه به همکاری وزارت نفت است.
ماده 10 – رانندگان وسایل نقلیه خارجی به منظور تردد در جاده های کشور جمهوری اسلامی ایران باید اسناد و مدارک زیر را همیشه همراه داشته, به هنگام درخواست به مأموران نیروی انتظامی و سایر مسؤولان ذی ربط ارائه نمایند:
الف – پروانه تردد.
ب – گواهینامه معتبر بین المللی.
ج – کارت بیمه معتبر.
د – دفترچه مالکیت بین المللی وسیله نقلیه.
تبصره – نیروی انتظامی موظف است ضمن بازرسی وسایل نقلیه خارجی در کلیه پاسگاه های محل عبور آنها از تردد و عبور و مرور وسایل نقلیه خارجی فاقد مدارک فوق جلوگیری و طبق مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 11 – رانندگی وسایل نقلیه خارجی در جاده های جمهوری اسلامی ایران بیش از ده ساعت در یک شبانه روز برای هر راننده ممنوع است.
ماده 12 – توقف وسایل نقلیه خارجی فقط در تیر پارکها یا نقاط تعیین شده توسط سازمان حمل و نقل و پایانه مجاز است.
تبصره 1 – سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است اولویت ها و محل استقرار و مشخصات لازم را برا ی احداث تیر پارکها تعیین و اعلام کند.
تبصره 2 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب درخواست وزارت راه و ترابری نیروهای خود را در مکانهای در نظر گرفته شده و تیر پارکها مستقر کرده همچنین ساعت ورود و خروج وسایل نقلیه خارجی در تیر پارکها را ثبت کند.
تبصره 3 – در صورت تصادف یا خرابی وسیله نقلیه خارجی, توقف آن در خارج از تیر پارکها و نقاط تعیین شده – مشروط به تایید نیروی انتظامی و ثبت آن در پروانه تردد وسیله نقلیه – بلامانع است.
ماده 13 – اقدام به حمل بار و مسافر خارج از موارد مذکور در اسناد حمل کالا و مسافر و پروانه تردد, توسط وسیله نقلیه خارجی ممنوع است مگر با مجوز کتبی وزارت راه و ترابری.
ماده 14 – رانندگان وسایل نقلیه خارجی مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی هستند و در صورت تخلف از قوانین و مقررات مذکور و مفاد این آئین نامه, نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با آنان برخورد قانونی نموده, نسبت به صدور برگه های جریمه اقدام می نماید.
ماده 15 – محل استقرار دفاتر نمایندگان سازمان حمل و نقل پایانه در مرزهای جاده ای بین المللی کشور, محوطه گمرکی است. بدیهی است گمرک ایران نسبت به تخصیص فضای کاری مناسب به نمایندگان وزارت راه و ترابری در ساختمان های گمرکی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره – سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است ظرف سه سال نسبت به احداث ساختمان های مورد نیاز نمایندگان خود در محوطه های گمرکی با هماهنگی گمرک ایران اقدام کند. هزینه احداث ساختمان های مذکور از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی تأمین می شود.
ماده 16 – به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده می شود سالیانه حداکثر معادل یک درصد کل مبلغ وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور حسن اجرای این قانون هزینه کند.
ماده 17 – به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده می شود سالیانه حداکثر معادل پنج درصد (5%) کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسؤولیت های ناشی از قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
ماده 18 – سیاست گذاری و اولویت بندی طرح ها و پروژه های ایمن سازی, نگهداری , بهسازی جاده ها و احداث مجتمع های خدماتی – رفاهی رانندگان از محل مابه التفاوت قیمت سوخت مصرفی وسایل نقلیه خارجی موضوع قانون به عهده وزارت راه و ترابری است.
ماده 19 – مسؤولیت احداث مجتمع های خدماتی و رفاهی رانندگان بر عهده شرکت حمل و نقل و پایانه های وسایط نقلیه باربری است و اعتبارات مربوط در این خصوص به عنوان منابع, در اختیار شرک یاد شده قرا رمی گیرد.
فصل سوم – مقررات حمل کالاهای وارداتی کشور
ماده 20 – در اجرای تبصره 2 قانون, کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی (زمینی , دریایی, هوایی) نسبت به حمل و ورود کالاهای خود به داخل کشور استفاده می کنند موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پایانه هستند.
تبصره – موارد استثنا در رابطه با صدور مجوز کلی برای کالاهایی که دارای شرایط خاص حجمی با وزنی هستند بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه های ذی ربط به تصویب شورای عالی ترابری می رسد.
ماده 21 – بانک مرکزی و بانک های عامل گشایش اعتبار و گمرک ایران باید در انجام وظایف مربوط ,مجوز حمل کالا را به عنوان یکی از اسناد مورد نیاز منظور و مطالبه کنند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب کالا, سازمان های مذکور از گشایش اعتبار یا ترخیص کالا, خودداری خواهند کرد.
ماده 22 – در زمان صدور مجوز, سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ده درصد (10%) کل کرایه حمل را که باید توسط صاحب کالا به حساب خزانه واریز شود, در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی, مراتب باید در مجوز حمل صادر شده قید و تایید شود.
تبصره – کرایه واقعی حمل هر کالا, بر اساس نرخ متعارف حمل کالا و به قیمت «ارز خرید کالا», تـوسط سـازمان حمـل و نقـل و پایانـه تعییـن می شود.
ماده 23 – در موارد مشمول پرداخت عوارض کرایه حمل, بانک های عامل گشایش اعتبار موظف هستند فیش بانکی پرداخت عوارض دره درصد (10%) را بر اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان کالا دریافت و در مدارک خرید کالا منظور کنند.
ماده 24 – در صورت حمل کالا بدون اخذ مجوز حمل, وجود ناوگان ایرانی قطعی تلقی شده و صاحب کالا با اعلام سازمان حمل و نقل و پایانه و هنگام ترخیص کالا ملزم به پرداخت ده درصد (10%) کل کرایه واقعی حمل کالای مورد حمل می باشد و گمرک ایرا ن برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا باید اعلامیه وزارت راه و ترابری را مبنی بر پرداخت بر پرداخت عوارض مذکور دریافت کند.
ماده 25 – سازمان حمل و نقل و پایانه مکلف است پس از دریافت مدارک, بررسی های لازم را در خصوص تشخیص موضوع مذکور در ماده (23) انجام دهد و حداکثر ظرف هفتاد و دو (72 ) ساعت نسبت به ارائه مجوز حمل به صاحبان کالا اقدام نماید.
ماده 26 – گمرک ایران موظف است از ترخیص کالاهایی که فاقد مجوز حمل یا فیش پرداخت عوارض حمل کالا (در موارد پیش بینی شده در مجوز حمل ) هستند خودداری کند.
ماده 27 – سازمان حمل و نقل و پایانه, نیروی انتظامی و گمرک ایران مجری این آئین نامه خواهند بود و سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی ذی ربط موظف به همکاری و مساعدت در جهت اجرای این آئین نامه هستند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن جبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :