جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

شماره 41570 / ت 91 ک 21/8/1373

ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 9/7/1373 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632/ ت 30 ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (د) ماده (4) قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1372 – و با عنایت به تایید مقام معظم فرماندهی کل قوا , آئین نامه مرزبانی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند

ماده 1 – فرمانده منطقه ویژه انتظامی هر منطقه آزاد, مرزبان کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب گردیده و با سمت مرزبان درجه 1 یا درجه 2 منصوب خواهد شد.
ماده 2 – تعیین مرزبان درجه یا مرزبان درجه 2 بنا بر اهمیت و حساسیت و وسعت منطقه مرزی و قراردادهای مشترک با در نظر گرفتن ضوابط سازمان مرکزی مرزبانی نیروی انتظامی خواهد بود.
ماده 3 – برای هری از مناطق ویژه انتظامی که در مرزهای دریایی واقع شده باشند یک یگان دریایی منظور و زیر نظر مرزبان خواهد بود.
الف – استعداد سازمانی و پرسنلی و نوع تجهیزات یگان دریایی متناسب با وسعت و حساسیت حوزه مرزی و مأموریت های محوله ویژه منطقه آزاد خواهد بود.
ب – فرم لباس پرسنل و رنگ و آرم تجهیزات دریایی همانند سایر پرسنل یگان های دریایی ناجا خواهد بود.
ج – کلیه امکانات از قبیل اماکن , شناورها و غیره که مورد نیاز باشد توسط سازمان هر منطقه متناسب با استانداردهای نیروی انتظامی تهیه خواهد شد
ماده 4 – مرزبانان و پاسگاه های مرزی ویگان های دریایی از نظر امور فنی مرزی تابع سازمان مرکزی مرزبانی ناجا می باشد.
ماده 5 – در صورت ضرورت ایجاد امکانات تفریحی, سیاحتی , خدمات ویژه و مشابه در آبهای داخلی و ساحلی متصل به مناطق آزاد بایستی قبلاًَ محدوده این مناطق با هماهنگی سازمان مناطق آزاد و سازمان بنادر و کشتیرانی و نیروی انتظامی و سایر سازمان های ذی ربط تعیین و مراتب به سازمان مرکزی مرزبانی ناجا اعلام شود.
ماده 6 – سایر وظایف عمومی مرزبانان به شرح زیر می باشد:
1 – دریافت استوار نامه از سازمان مرکزی مرزبانی.
2 – ملاقات با مرزبان کشور مقابل (همتای خود) و اعلام رسمیت و شروع به کار خود با ارائه استوار نامه .
3 – تحویل و تحول علائم مرزی و توجیه کامل به نحوه عبور خط مرز ویژگی های موجود در مرز.
4 – اجـرای مفـاد معاهـدات و پروتکـل هـای بیـن دو کشور و قوانین بین المللی.
5 – اجرای قوانینو مقررات داخلی کشور و مناطق آزاد, مربوط به مرزبانی.
6 – اعمال سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در مرز, با هماهنگی سازمان مرکزی مرزبانی.
7 – انجام اقدامات لازم در جهت مراقبت از حدود و ثغور کشور.
8 – استیفای حقوق دولت و مرز نشینان.
9 – انجام مکاتبات و شرکت در ملاقاتهای متناوب در خاک یکدیگر با دعوت قبلی مرزبانان به منظور رسیدگی و حل و فصل مسائل مرزی.
10 – سرپرستی اعضای شرکت کننده د رملاقاتهای مرزی اعم از اعضای ثابت و کارشناسان تخصصی (بر حسب ضرورت و نوع حادثه با انتخاب مرزبان) بر اساس معاهدات مرزی.
11 – دریافت و جمع آوری اخبا ر اطلاعات و گزارش ها و رویدادهای سیاسی, مرزی نظامی, امنیتی , اقتصادی, فرهنگی و تجزیه و تحلیل و انعکاس سریع آنها به سازمان مرکزی مرزبانی و مراجع ذی ربط ضمن اقدام لازم در هر مورد.
12 – همکاری در حل و فصل دعاوی حقوقی و اختلافات ایلی و عشیرتی بین اتباع دو کشور که در منطقه مرزب سکونت داشته و یا منشأ وقوع آن در عمق نوار مرزی می باشد.
13 – بررسی مشکلات, نارسائیها و مسائل مرزنشینان و اقدام د رجهت رفع آنها و انعکاس به سازمان مرکزی مرزبانی در صورت باقی ماندن مشکلات.
14 – همکاری و هماهنگی لازم با سازمانهای دولتی و نظامی و سایر ارگانها و نهادها در جهت تسهیل اجرای وظایف قانونی آنها که در ارتباط با مرز می باشد.
15 - اقدام د رمورد استرداد مجرمین و متهمین فراری دو کشور برابر قردادهای فیمابین به شرط اینکه محل وقوع جرم در عمق نوار مرزی باشد در صورتیکه با کشور مقابل قراردادی وجود نداشته باشد, ضمن توقیف احتیاطی متهم یا مجرم فراری از سازمان مرکزی مرزبانی کسب تکلیف خواهد نمود.
16 – اقدام در مورد صدور پرونده های گذر مرزی با عناوین (برگ راه داری – پاساوان – پروانه گذر – گذرنامه مرزی – برگ عبور – گواهی عبور) که در هریک از معاهدات مشترک مرزی و تصویبنامه هیأت وزیران (مرزهای جنوبی کشور ) پیش بینی گردیده ضمن ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی با مرزبان کشور مقابل جهت تردد اتباع دو کشور از نقاط مرزی تعیین شده است.
17 – اقدام در مورد صدور گواهینامه های ویژه جهت تردد کارشناسان و کارکنان فنی برابر معاهدات دو جانبه بین المللی و ایجاد هماهنگی با مرزبان مقابل و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت کارشناسان دو طرف.
18 – جلوگیری از هر گونه اقدام فیزیکی در نوار مرز و حاشیه آن قبل از اخذ مجوز از سازمان مرزبانی مرکزی.
19 – انجام بازدیدهای مشترک متناوب از کلیه علائم مرزی به منظور حصول اطمینان از پایدار بودن آنها در محل اولیه و خارج نشدن از حال استاندارد.
20 - تهیه و تنظیم آمارهای نوبه ای مرزی و تجزیه و تحلیل آنها و انعکاس به موقع به سازمان مرکزی مرزبانی و سازمان مناطق آزاد.
21 – گزارش فوری کلیه رویدادهای مهم مرزی به سازمان مرکزی مرزبانی و سازمان مناطق آزاد و حضور در محل و انجام اقدامات اولیه در محل.
22 – اجرای دستورهای سازمان مرکزی مرزبانی در کلیه امور مرزی.
23 – نظارت فنی مرزبانی بر نحوه اجرای کلیه کارهای عمرانی و طرحهای مرزی در مرز و اطمینان از عدم تجزیه حقوق و منافع دولت و مرزنشینان و جلوگیری از ادامه کار در صورت مغایرت با منافع کشور و اعلام به سازمان مرکزی مرزبانی .
24 – نظارت فنی مرزبانی با فعالیتهای فیزیکی طرحهای اجرای حاشیه مرز در کشور مقابل و اطمینان از عدم تضییع حقوق و منافع دولت و مرز نشینان و اعتراض یا جلوگیری از ادامه کار (بر حسب وضعیت) در صورت مغایرت با معاهدات دوجانبه و قوانین بین المللی.
25 - برآورد نیازمندیهای فنی با ارائه راه کارهای مناسب جهت بالا بردن توان رزمی یگانهای مرزی و بهینه کردن کنترل مرز و اعلام به سازمان مرکزی مرزبانی.
26 – اجرای قوانین جاری کشور در آبهای داخلی.
27 – اجرای قوانین بین المللی یا داخلی (حسب مورد) در دریای سرزمینی (آبهای ساحلی).
28 – اعمال به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات مربوط به مناطق آزاد , مقررات امنیتی, گمرکی, مالی, مهاجرتی, بهداشتی, زیست محیطی و اقدام لازم در مورد تعقیب و مجازات متخلفین (با هماهنگی سازمانهای مرتبط) در آبهای منطقه.
29 – نظارت به منظور عدم انجام فعالیتهای غیر قانونی و هر گونه بهره برداری مغایر با حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و اقدام در مورد تخلفات (با هماهنگی سازمانهای مربوط). در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره.
30 – نظارت به منظور عبور بی ضرر شناورها از آبراههای بین المللی واقع در آبهای دریای متعلق به ایران.

31 – جلوگیری از هر گونه بهره برداری غیر مجاز در منطقه اختصاصی ماهیگیری در دریای خزر.
32 – اعمال فرماندهی بر پاسگاههای مرزی به منظور حسن انجام وظایف محوله.
این تصویبنامه در تاریخ 17/8/1373 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/07/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :