جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10813 : 24/1/1361
شماره 150890 24/12/1360
وزارت مسکن وشهرسازی

ماده واحده - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشودنسبت به واگذاری ساختمانهائی که در مناطق مختلف کشور در رابطه با سیل و زلزله تجدید بنا و احداث شده یا میشود با توجه به اعتبارات عمرانی دولت که صرف هزینه ساختمانها شده و نیز قدرت پرداخت خسارت دیدگان با دریافت تمام یا قسمتی از بهای هزینه های انجام شده از محل اعتبارات عمرانی دولت اقدام نماید0 ضوابط و نحوه وگداری ساختمانها در مواردمختلف به موجب آئیننامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه وبتصویب هیئت دولت میرسد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شواری اسلامی تصویب و به تایئد شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10813
تاریخ تصویب :
1360/12/09
تاریخ ابلاغ :
1361/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :