جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 13002 / ت 335 ه 1/9/1373

وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
هیـأت وزیـران در جلسـه مـورخ 25/8/1373 بنا به پیشنهاد شماره 27815/5144/5 مورخ 10/11/1372 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد ماده (6) قانون تاسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشوری - مصوب 1345 – تصویب نمود:
1 – مسافرانی که به هزینه وزارتخانه های و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت از طریق هوایی از ایران به خارج از کشور یا به عکس مسافرت می کنند مجازند با کسب اجازه از وزارتخانه یا سازمان ذی ربط در مسیرهای خارج از شبکه پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صرفه و صلاح دولت از سایر شرکت های هواپیمایی بلیت مسافرت خریداری کنند. مبالغ پرداختی بابت این بلیت ها باید قبل یا بعد از انجام پرواز به تایید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برسد.
2 – ذی حسابهای مستقر در وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند قیمت بلیت های مذکور را پس از تأیید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به هزینه قطعی تلقی و در حساب وزارتخانه ها و دستگاه های مربوط منظور کنند.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :