جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 13294 / ت 348 ه 7/9/1373

وزارت جهاد سازندگی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پیشنهاد شماره 4617/ص 10/و مورخ 4/9/1372 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (28) قانون مقررات مالی, استخدامی و تشکیلاتی جهاد سازندگی – مصوب 1367 – آئین نامه اجرائی مواد (26) و (27) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – در این آئین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:
الف – جهاد مرکز : وزارت جهاد سازندگی.
ب – دستگاههای تابعه: سازمانها, مؤسسات و شرکتهای وابسته به وزارت جهاد سازندگی.
ج – وزیر: وزیر جهاد سازندگی.
د – قانون: قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367.
ه - آئین نامه: آئین نامه اجرائی مواد (26) و (27) قانون مقررات مالی, اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی.
ماده 2 – معاملات جهاد مرکز و دستگاههای تابعه از طریق مناقصه یا مزایده انجام می گیرد, مگر در موارد زیر:
الف – در مورد معاملاتی که انجام آنها در محدوده قوانین و مقررات استخدامی باشد.
ب – در مورد معامله با یکی از وزارتخانه ها, سازمانها, مؤسسات دولتی, شرکتهای دولتی, نهادهای عمومی یا مؤسسات و نهادهای غیر دولتی و مؤسسات تابع آنها که بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه یا مالکیت آنها متعلق به دستگاههای یاد شده باشد و نیز اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تهیه و تولید و توزیع یا مصرف که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل شده باشند.
ج – در مورد خرید کالا یا خدمات یا حقوقی که به تشخیص وزیر در جهاد مرکز یا بالاترین مقام دستگاههای تابعه یا مقامهای مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
د – در مورد خرید یا اجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر در جهاد مرکز یا بالاترین مقام دستگاههای تابعه یا مقامهای مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره و معتمد رشته مربوط صورت خواهد گرفت.
ه - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات آنها همچنین ادوات, ابزار, وسایل دقیق اندازه گیری, لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله به وسیله یکنفر کارشناس خبره که حسب مورد توسط وزیر در جهاد مرکز یا بالاترین مقام دستگاههای تابعه یا مقامهای مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد.
و – در موارد اضطرار در صورت تشخیص مورد و تأیید مقدار لازم برای رفع نیاز توسط وزیر یا مقامهای مجاز از طرف او خرید انجام می شود و گزارش خرید و تحویل کالا بر حسب مورد توسط مأمور خرید یا مسؤول مربوط تنظیم و گواهی شده و به وسیله وزیر یا مقامهای مجاز از طرف وی تأیید و به هزینه قطعی منظور می شود.
ز – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران با ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
ماده 3 – نصـاب معاملات جهاد مرکز و دستگاههای تابعه به شرح زیر می باشد:
الف – تا مبلغ یک میلیون ریال در جهاد مرکز به مسؤولیت مأمور خرید یا فروش و در هریک از دستگاههای تابعه به مسوولیت مقامهای مجاز از طرف مسوول هر دستگاه.
ب – از مبلغ یک میلیون و یک ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال در جهاد مرکز با مسوولیت مأمور خرید یا فروش و تأیید و تصویب مقامهای مجاز از طرف وزیر و در هر یک از دستگاههای تابعه با مسوولیت مقامهای مجاز از طرف بالاترین مقام هر دستگاه و تصویب وی.
ج – از مبلغ پنج میلیون و یک ریال تا مبلغ پنجاه میلیون ریال در جهاد مرکز با تأیید و مسوولیت وزیر یا مقامهای مجاز از طرف ایشان و در دستگاههای تابعه با تأیید و مسوولیت وزیر یا مقامهای مجاز از طرف ایشان در هریک از دستگاههای مزبور.
د – بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال با انتشار آگهی مناقصه یا مزایده یا ارسال دعوتنامه (مناقصه یا مزایده محدود) با مسوولیت وزیر جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان.
تبصره 1 – نصاب تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصادی به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره 2 – در مورد قیمت کالاهای مورد مزایده نظر کارشناس خبره و معتمد با معرفی وزیر در جهاد مرکز یا بالاترین مقام در هر یک از دستگاههای تابعه یا مقامهای مجاز از طرف آنها ملاک تعیین نصاب معامله بر اساس یکی از بندهای فوق خواهد بود.
تبصره 3 – اختیار تصویب معاملات موضوع بند (ب) این ماده می تواند از سوی بالاترین مقام دستگاههای تابعه به مقامهای مجاز در استانها و شهرستانها تفویض شود.
مده 4 – نحوه انجام مناقصه یا مزایده در معاملات جهاد مرکز و دستگاههای تابعه به شرح زیر است:
1 – در مورد مقاملات موضوع بند (الف) ماده (3) آئین نامه به حداقل بهای ممکن (در مورد خرید) یا حداکثر آن (در مورد فروش ) به تشخیص مقامهای یاد شده در بند مزبور.
2 – در مورد معاملات موضوع بند (ب) ماده (3) آئین نامه مأمور خرید یا فروش در صورت وجودف افراد متعدد درمحل باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار و خدمات مورد احتیاح یا خریداران حداقل سه نفر را انتخاب و از هر کدام دروی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد. چنانچه تعداد افراد از سه نفر کمتر باشد مأمور خرید یا فروش بادی مراتب را در متن سند هزینه درج کند.
3 – در مورد معاملات موضوع بند (ج) ماده (3) آئین نامه, مأمور خرید یا فروش بر طبق بند (2) فوق عمل می کند و در صورتی که حداقل (و در مورد فروش, حداکثر) بهای بدست آمده در استعلام بها را عادلانه تشخیص دهد با تصویب مقام مجاز معامله را با پیشنهاد دهنده این بهاء انجام خواهد داد.
4 – در مورد معاملات موضوع بند (د) ماده (3) آئین نامه, معامله از طریق انتشار آگهی مناقصه یا مزایده (مناقصه یامزایده عمومی) یا ارسال دعوتنامه انجام خواهد شد.
ماده 5 - جهاد مرکز و دستگاههای تابعه از نظر روش انجام مناقصه یا مزایده عمومی تابع مواد (6), (7), (8), (9), (10), (11), (26), (27), (28) و (29) آئین نامه معاملات دولتی – مصوب 27/12/1349 – می باشند.
ماده 6 – به منظور بررسی تقاضاها یا پیشنهادهای رسیده برای انجام مناقصه یا مزایده عمومی یا مناقصه محدود و تشخیص صلاحیت اشخاص واجد شرایط در جهاد مرکز و هر یک از دستگاههای تابعه, کمیسیون معاملات مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:
1 – معاون اداری مالی یا یک نفر به انتخاب وزیر در جهاد مرکز یا بالاترین مقام در هر یک از دستگاههای تابعه.
2 – مسوول امور مالی یا عامل وی.
3 – یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر در جهاد مرکز یا بالاترین مقام در هر یک از دستگاههای تابعه.
4 – رییس واحد تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده وی (بدون حق رأی).
تبصره 1 – در هریک از واحدهای استانی و در صورت لزوم واحدهای شهرستانی و سازمانهای تابعه جهاد به تشخیص بالاترین مقام اجرائی آنها, کمیسیون معاملات تشکیل می شود.
تبصره 2 – تصمیمات کمیسیون معاملات با حداقل (2) رأ موافق اتخاذ می شود..
تبصره 3 – در موارد لزوم به تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون, حضور کارشناسان در جلسه بلامانع است.
ماده 7 – دعوتنامه شرک در مناقصه محدود برای اشخاصی که به تشخیص مسوول قسمت تقاضا کننده کالا, خدمات یا کار واجد شرایط لازم باشند, ارسال می شود
ماده 8 – کمیسیون معاملات بر اساس سابقه عمل,ماشین آلات و لوازم کار به ویژه کادر فنی و متخصص و سایر شرایط به اقتضای نوع معامله,اشخاص معرفی شده را تشخیص صلاحیت می کند.
ضوابط انتخاب اشخاص واجد شرایط به نحو مقتضی تا آنجا که امکان دارد از طریق یک نوبت آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا حسب مورد روزنامه محلی منتشر خواهد شد تا داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی, مدارک و اطلاعات لازم را بفرستند.
تبصره – در موارد ضرورت به تشخیص کمیسیون معاملات, اولویت دعوت برای شرکت در مناقصه با اشخاصی است که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده باشند.
ماده 9 – دعوتنامه شرکت د رمناقصه محدود باید حداقل برای (5) نفر از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) واجد شرایط برای معامله مورد نظر, ارسال شود. در صورتی که کمتر از (5) نفر باشند, به همان تعداد دعوت نامه ارسال می شود.
تبصره – در انجام مناقصه یا مزایده محدود, اولویت انجام معامله با شرکتهایی است که توسط رزمندگان, ایثارگران, آزادگان و جهاد گران یا شرکتهای تعاونی که در رشته مربوط فعالیت می کنند و به تشخیص کمیسیون معاملات, واجد شرایط و صلاحیت تشخیص داده می شوند. به شرط آنکه مدیران و شرکای آنان مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشور – مصوب 1337 – نباشند.
ماده 10 – مقررات مربوط به مناقصه یا مزایده عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه است.
ماده 11 – پیشنهادهای رسیده بهکمیسیونهای موضوع ماده (8) آئین نامه, پس از انقضای مدت مقرر باز شده و پس از رسیدگی کمیسیون مناسب ترین پیشنهاد را انتخاب می کند و در غیر این صورت می تواند اظهار نظر کند که مناقصه یا مزایده تجدید شود.
تبصره 1 – چنانچه کمیسیون پس از تجدید مناقصه یا مزایده نتواند شخص واجد شرایط را از میان شرکت کنندگان انتخاب کند, مراتب از طریق بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط به هیأت موضوع ماده (13) آئین نامه منعکس می شود.
تبصره 2 – هیأت موضوع ماده (27) قانون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست, نحوه انجام معامله را تعیین کند.
ماده 12 – در موارد کلی و مهم برای یک نوع کالا یا خدمت به تشخیص وزیر در جهاد مرکز یا بالاترین مقام هر یک از دستگاههای تابعه, هیأت موضوع ماده (27) قانون با رعایت صرفه و صلاح دولت نحوه انجام این گونه معاملات را به طور کلی تعیین و اعلام می کند.
ماده 13 – هیأت موضوع ماده (27) قانون می تواند با حفظ مسوولیت خود, اختیارات خود را به کمیسیون های موضوع ماده (8) آئین نامه تفویض کند.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :