جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

شماره 12701/ت1341 ه 5/9/1373

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1373 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 204 مورخ 14/1/1373 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه, به استناد ماده (6) قانون تإمین خدمات درمانی مستخدمین دولت – مصوب 1351 – تصویب نمود:
حق درمان سرانه سایر افراد تحت تکفل کارکنان دولت (به استثنای همسر و سه فرزند که توسط دولت تأمین می شود.), نیروهای مسلح, همچنین آن عده از افرا د که از طریق قراردادهای خاص تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند, دو هزار و پانصد ریال برای هر نفر در ماه تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :