×

تصویبنامه راجع به حق درمان سرانه بیمه خدمات درمانی

تصویبنامه راجع به حق درمان سرانه بیمه خدمات درمانی

تصویبنامه-راجع-به-حق-درمان-سرانه-بیمه-خدمات-درمانی

وکیل

شماره 12701/ت1341 ه 5/9/1373

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1373 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 204 مورخ 14/1/1373 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه, به استناد ماده (6) قانون تإمین خدمات درمانی مستخدمین دولت – مصوب 1351 – تصویب نمود:
حق درمان سرانه سایر افراد تحت تکفل کارکنان دولت (به استثنای همسر و سه فرزند که توسط دولت تأمین می شود.), نیروهای مسلح, همچنین آن عده از افرا د که از طریق قراردادهای خاص تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند, دو هزار و پانصد ریال برای هر نفر در ماه تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/08/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.