جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 50051 / ت 466 ه 12/10/1371

اصلاح تصویبنامه شماره 23974 / ت 317 ه مورخ 8/7/1371
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1371,تصویب نمود:
مهلت زمانی مندرج در تصویبنامه شماره 23974 / ت 317ه مورخ 8/7/1371, از (1/10/1371) به (1/1/1372) تغییر می یابد.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1371/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :