جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 24/1/1361
شماره 150888 24/12/1360
وزارت امور اقتصادی و دارائی

ماده واحده - به سازمان محیط زیست اجازه داده میشود نسبت به تاکسیدرمی جانوران برای موسسات تحقیقاتی ،عملی ،موزه هاونمایشگاهها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی درقبال دریافت حق الزحمه اقدام نماید
تبصره 1 : میزان حق الزحمه بر پایه ساعات کار انجام شده و مواد مصرف بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید0
تبصره 2 : وجوهی که بابت حق الزحمه در اجرای این قانون عاید میشود، باید به حساب درامد عمومی کشور واریز شود0
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره در جلسه روزیکشنبه نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایئد شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1360/12/09
تاریخ ابلاغ :
1361/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :