×

ضوابط دریافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 کل کشور

ضوابط دریافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 کل کشور

ضوابط-دریافت-مبالغ-مندرج-در-بند-(ز)-تبصره-(7)-قانون-بودجه-سال-1373-کل-کشور

وکیل


شماره 13589 / ت 351 ه 14/9/1373

وزارت کار و امور ا جتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/9/1373 بنا به پیشنهاد شماره 58531 مورخ 11/4/1373 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 کل کشور ضوابط دریافت مبالغ مندرج در بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مبالغی طبق تعرفه های زیر دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420322 واریز کند. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه وارز طبق ضوابط همین بند از محل اعتبار ردیف 112505 در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا به مصرف توسعه دوره های آموزشی مربوط به حفاظت فنی – ایمنی کار و تشکیلات کارگری و کارفرمایی و تقویت بازرسی کار و اجرای شناسنامه کار برساند:
ماده 1 – بابت بررسی و اظهار نظر در مورد نقشه های ساختمانی کارگاههای تازه تأسیس یا توسعه کارگاههای موجود – موضوع ماده (87) قانون کار – به ازای هر متر مربع زیر بنا 1500 ریال.
ماده 2 – پنج درصد (5%) حق عضویت دریافتی توسط تشکل های کارگری و کارفرمایی طی مدت یکسال (این مبلغ برای کی دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره با توجه به اساسنامه مصوب می باشد).
ماده 3 – بابت بررسی طرحهای طبقه بندی مشاغل (اعم از طرحهای اولیه با اصلاحات طرحهای مصوب) معادل شش درصد (6%) کل قرارداد منعقد شده بین مؤسسات ذی صلاح تهیه کننده طرح طبقه بندی مشاغل و کارفرما.
تبصره – در صورتی که طرح بدون انعقاد قرارداد و راساًَ توسط کارگاه, با همکاری کمیته طبه بندی مشاغل تهیه شده باشد, به ازای هر شغل 6000 ریال.
ماده 4 – بابت بررسی برنامه کار و طرحهای ایمنی برای واحدهای زیر 50 نفر

تبصره – چنانچه کارفرما برای دریافت خدمات بهداشتی به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کند وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است با رعایت تعرفه های تنظیمی توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی خدمات مذکور را اریه کند.
ماده 5 – تعـرفه های فـروش نشریـه های و جـزوه ها به شرح زیر تعیین می
معاون اول رئیس جمهوری – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/09/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كار و امور اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.