×

تصویبنامه راجع به اصلاحات و تغییرات در شهرستان لار

تصویبنامه راجع به اصلاحات و تغییرات در شهرستان لار

تصویبنامه-راجع-به-اصلاحات-و-تغییرات-در-شهرستان-لار

وکیل


شماره 13930 / ت 96 ک 21/9/1373

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 22/8/1373 با توجه به اختیار تفویض هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شمـاره 93808/ت 907 مـورخ 24/10/1368) بنـا به پیشنهاد شماره 5231/42/4/1 مورخ 31/5/1373 وزارت کشور , به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری –مصوب 1362 – و در اجرای ماده (6) قانون یاد شده تصویب نمودند:
اصلاحات و تغییرات زیر در شهرستان لار – تابع استان فارس – انجام شود:
الف – نقاط جغرافیایی تلمبه حاج غلامحسین شیر حسینی , تلمبه عدالحسین سیمی, کوره گچ , شرکت ارکوار, کارخانه کولر سازی: گراش کاعذ, گچپزی احمد فیروزی , دامداری حسن ابراهیمی ,دامداری نعمت راهپیما,مزرعه ابارهیمی, مزرعه عظیمی, مزرعه اسدی, کنارود,تلمبه مظفری, سنگ شکن مظفرزاده, تلمبه حاج محمد علی از دهستان حومه لار مننزع و به دهستان آرد ملحق شوند.
ب – نقاط جغرافیایی تنگرمه, برک شکسته :تنگزان, کنار سبز: تاگدر,چدرو, بازرگان دشت کوچک , دشت وراء از دهستان آرد منتزع و به دهستان بید شهر ملحق شوند.
ج – دهستان عمادده به مرکزیت روستای عماده ده مشتمل بر روستاها, مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1250000 پیوست در تابعیت بخش بیرم ایجاد و تأسیس شود:
عماد ده, کاو بست, استاس, آب گویی,کال بده,تل کشی, چاه ریگی, مزرعه بندو بست, کرده شیخ, محمد آباد تنگ گچه,مزرعه جدی, مزرعه هندی, مزرعه قاسمی, تلمبه امان الله قنبری, گاوگون.
د – بخش گراش به مرکزیت شهر گراش شامل دهستانهای : ارد و فدا‎غ مطابق نقشه 1250000 پیوست در تابعیت شهرستان لار ایجاد و تأسیس شود.
این تصویبنامه در تاریخ 15/9/1373 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/08/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.