×

ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373

ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373

ضوابط-پرداخت-پاداش-آخر-سال-1373
شماره 18545/ت 359 ه 21/9/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور, وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه عنایت به اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373» را به شرح زیر تصویب نمود.

1 – کلیه دستگاههای دولتی تابع نظام هماهنگ پرداخت – مصوب 13/6/1370 – شهرداریها ,قوه قضائیه و نیروهای مسلح و نیروی انتظامی , مجازند به کارکنان خود اعم از لشکر و کشوری (شامل مستخدمین رسمی, ثابت و پیمانی و اعضای هیأت عملی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش و تحقیقات و افرادی که به صورت خرید خدمت , قراردادی و موقت به طور تمام وقت به کار اشتغال دارند) به شرط رضایت از خدمات آنان مبلغ یکصد هزار (100000) ریال به عنوان پاداش آ÷ر سال (عیدی) در بهمن ماه پرداخت کنند. پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آ÷ر سال (عیدی) با عناوین مشابه دیگر ممنوع است.
2 – دستگاه های مشمول این تصویبنامه مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش (عید ) موضوع این تصویبنامه ارا از محل اعتبارات بودجه مصوب خود تأمین و پرداخت کنند و منحصراًَ آن مقدار از اعتبارات مورد نیاز دستگاههای که در مرکز با تأئید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و در استانها با تأئید سازمان برنامه و بودجه استان وادارة کل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط از محل اعتبارات دستگاه قابل تأمین نیست. از محل موجودی حساب مخصوصی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مجوز خاص به همین منظور اختصاص می یابد توسط خزانه پراخت خواهد شد.
3 – استفاده کارکنان پیمانی و خرید خدمت از پاداش (عیدی) موضوع این تصویبنامه منوط به آن است که این قبیل افراد حداقل 6 ماه در سال 1373 در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته و در موقع پراخت پاداش مذکور نیز مشغول بکار بوده و وجهی تحت عنوان عیدی یا پاداش پایان سال و مشابه آن دریافت ننموده باشند.
خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه تمام وقت محسوب می شود لیکن در محاسبه پاداش (عیدی) حقوق فوق العاده شغل خدمت نیمه وقت آنان به تناسب مدت خدمت نیمه وقت در سال 1373 ملاک محاسبه قرار می گیرد.
5 – پاداش آخر سال (عیدی) کارگران مشمول کار شاغل در دستگاههای مشمول این تصویبنامه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت است.
6 - شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1373 کارکنان خود را با رعایت مقررات این تصویبنامه از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/09/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.