جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 25771/ت 345 ه 7/9/1373

وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی – وزارت آموزش و پرورش – سازمان برنامه و بودجه
هیـأت وزیـران در جلسـه 29/8/1373, بنـا بـه پـیـشنـهــاد 13717 – 61 – 6/3131 – 102 مورخ 23/7/1373 سازمان برنامه و بودجه, تصویب نمود:
آئین اجرای بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1373 کل کشور موضوع تصویبنامه 5805/ت 203 ه مورخ 26/5/1373, به شرح زیر اصلاح می شود:
1 – بند (د) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:
د – مبلغ دوازده میلیارد و پانصد میلیون (12500000000) ریا ل برای پرداخت وام به دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مبلغ هفت میلیارد و هفتصد پنجاه میلیون (7750000000) ریال و چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (44750000000) ریال به ترتیب در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان وزرات فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی )
وام اعطای به دانشجویان پس از فراغت از تحصیل آنان بازپرداخت می شود.
2 – متن زیر ب عنوان بند (و) به ماده (1) اضافه می شود:
«و – مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال برای تکمیل, احداث و خرید خوابگاههای دانشجوی در اختیار سایر وزارتخانه ها و ساریر مؤسسات دولتی که بنا به پیشنهاد دستگاه اجرای و مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه توزیع خواهد شد.»
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :