جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

شماره 29271 / ت 365 ه 6/10/ 1373

سازمان برنامه بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1373, با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 795/ب/ ه - مورخ16/8/1373) تصویب نمود:
در متن ماده (3) آئین نامه اجرائی بند (و) و تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 1854 / ت 76 ه مورخ 17/3/1373) عبارت «تکمیل, تعمیرات اساسی, ترمیم و توسعه» حذف می شود.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :