جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 14741 / ت 373 ه 12/10/1373

وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/10/1373 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه «اعطای تسهیلات بانکی برای خرید و احداث مسکن ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح» را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – کلیه کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی )شامل کارکنان رسمی, پیمانی, قراردادی و دارای عناوین مشابه با حداقل دو سال سابقه کار) و کادر نیروهای نظامی (ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و نیروی انتظامی مشمول این آئین نامه هستند.
تبصره: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و خصوصی و سایر اشخاص می توانند با موافقت وزارت مسکن و شهرسازی مشوط به پرداخت سرانه موضوع ماده (5) ,تسهیلات این آئین نامه را برای کارکنان خود برقرار نمایند.
ماده 2 – حداقل مدت انتظار و دوره های انتظار در ضوابط فعلی صندوق پس انداز مسکن برای برای کلیه کارکنان مشمول این آئین نامه از 9 ماده به 6 ماه کاهش می یابد.
3 - کارکنانی که متأهل و فاقد مسکن باشند و در تأمین مسکن خود الگوی مصوب مصرف مسکن را رعایت نمایند مشمول تسهیلات ویژه این ماده خواهند بود. حداقل مدت انتظار و ضرایب برابری (دوره ها 5 ماده و حداکثر ضریب برابری, 10 برابر تاسقف 25 میلیون ریال تعیین می شود.
میزات تخفیفات تسهیلات اعطایی از محل پس انداز به شرح زیر تعیین می شود:
حداقل دو دوره 1%
حداقل چهار دوره 2%
حداقل شش دوره 3%
حداقل هشت دوره 4%
تبصره – هر زمان مشخص شود متقاضی استفاده از تسهیلات این آئین نامه دارای مسکن می باشد نام وی از فهرست استفاده کنندگان از تسهیلات مقرر حذف و درخواست وی کان لم یکن تلق خواهد شد.
ماده 4 – در صورت کسری منابع صندوق پس انداز مسکن, معادل مبلغ کسری از تسهیلات بین بانکی استفاده خواهد شد. بابه التفاوت نرخ سود تسهیـلات مذکـور مازاد بر 10% به ترتیب مقتضی از سوی دولت تأمین می شود.
ماده 5 – دولت به منظور پوشش مشمولین ماده 3 این آئین نامه در طول برنامه دوم, سالانه مبلغ 150 مبلیارد ریال به مدت پنج سال به عنوان وجوه اداره شده نزد بانک مسکن تودیع می نماید. سهم سرانه کارکنان از سپرده مذکور به شرط مشارکت در طح صندوق پس انداز مسکن حداقل مبلغ یک میلیون و حداکثر مبلغ دو و نیم میلیون ریال خواهد بود.
تبصره – سازمان برنامه و بوده موظف است همه ساله مبالغ فوق را به ترتیب مقتضی تأمین نماید.
ماده 6 – هر یک از کارکنان به منظور استفاده از سرانه پیش بینی شده در ماده 5 موظف است حداقل دو برابر سهم سرانه حاصل از سرمایه اولیه تودیع شده توسط دولت را که در هر صورت نباید از دو میلیون ریال کمتر باشد نزد صندوق پس انداز مسکن, پس انداز نماید.
ماده 7 – کارکنان دولت می توانند مبلغ پس انداز خود را به صورت تدریحی (درصدی از حقوق و مزایای ماهانه) یا به طور یکجا و در مقاطع دلخواه تا حداقل مقرر افزایش دهند.
ماده 8 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اول هر سال از محل تنخواه گردان خزانه, تنخواه گردان لازم برا ی تأمین و پرداخت علی الحساب حقوق و مزایای سالانه کارکنان وزارتخانه ها, مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح را جهت تودیع سپرده پس انداز مسکن کارکنان متقاضی, در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار دهد. تنخواه گردان مذکور ماهانه و تا پایان همان سال از محل اعتبارات تخصیص یافته مربوط راساًَ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تسویه خواهد شد.
ماده 9 – وزارت مسکن و شهر سازی موظف است , متناسب با تشکیل سرماه در صندوق پس انداز, نسبه به تنظیم بازار تولید مسکن اقدام نماید همچنین به منظور استفاده از توانمدیهای تعاونیها با همکاری وزارت تعاون نسبت به فعال کردن تعاونیهای مسکن موجود و تشکیل تعاونیهای تولید مسکن اقدام لازم را معمول دارد.
ماده 10 – این آئین نامه از تاریخ 1/11/1373 لازم الاجرا است و دستورالعمل های مربوط به آن توسط وزارت مسکن و شهر سازی و بان کرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :