جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 328 14/1/1361

وزارت کشاورزی و عمران روستائی
ماده واحده - اسناد عادی مربوط به وامهای بدون وثیقه که بین شعب و نمایندگیهای بانک کشاروزی و نیز اسناد عادی مربوط به هر گونه وام بدون وثیقه که بین شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی واتحادیه های تعاونی کشاورزی و اشخاص تنظیم میشود مشروط بر اینکه وام گیرنده متعهد به شرایط مندرج در اسناد تنظیم شده بین وام دهنده و خود شده باشد و اصل مبلغ وام از یک میلیون ریال تجاوز ننماید از حیث اجراء تابع قوانین و مقررات مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمی است 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتا و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه 27/7/1360 بتصویب کمیسیون مشترک قضائی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تائید نموده است و برای مدت چهار سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10813
تاریخ تصویب :
1360/07/27
تاریخ ابلاغ :
1361/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :