جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 14874 / ت 376 ه 13/10/1373

وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/10/1373 بنا به پیشنهاد شماره 3826 / ه مورخ 7/10/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (27) قانون عملیات بانیک بدون ریا (بهره) – مصوب 1362 – تصویب نمود:
آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی (موضوع تصویبنامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362) به شرح زیر اصلاح می شود:
1 – ماده (13) به شرح زیر تغییر می کند:
«ماده 13 – بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن, با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید این گونه و احدها واگذار کنند.»
2 – ماده (55) حذف می شود.
3 – عبـارت «خریداری» بعـد از عبـارت «احداث» در ماده (60) اضافه می شود
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :