جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 29587 / ت 374 ه 14/10/1373

سازمان برنامه و بودجه – وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/10/1373 بنا به پیشنهاد شماره 29975/20 مورخ 24/9/1373 استانداری اردبیل و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
«استاداری اردبیل» به دستگاههای استثناء شده از مفاد بند (5) ضوابط اجرائی بودجه سال 1373 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 16321 / ت 17 ه مورخ 6/2/1373 اضافه می شود.
معااون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :