جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 28180 / ت 380 ه 17/10/1373

سازمان اموراداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/10/1373 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 695 / ب / ه مورخ 30/8/1372) تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 17051 / ت 132 ه مورخ 26/4/1372 لغو می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن جبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :