جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 29710 / ت 377 ه 14/10/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/10/1373 تصویب نمود:
تعطیلی دستگاه ها و ادارات دولتی در روز چهارشنبه مورخ 9/9/1373 به عنوان مرخصی استحقاقی کارکنان دولت محسوب شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :