جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 29801 / ت 383 ه 17/10/1373

سازمان برنامه و بودجه – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/10/1373 با توجه به نظر ریاست محترم جمهور شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 797/ب/ه مورخ 16/8/1373)
تصویب نمود:
ماده (21) آئین نامه اجرائی تبصره (4) قانون بودجه سال 1373 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 1619 / ت 47 ه مورخ 21/2/1373 حذف می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :