جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 43721 / ت 367 ه 5/10/1373

ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
هیئت وزیرات در جلسه مورخ 27/9/1373 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 810/ب/ ه مورخ 8/9/73) تصویب نمود:
عبارت «به ترتیب مقرر در بند (2) تصویبنامه شماره 16632 / ت 30 ه مورخ 13/2/1373» قبل از عبارت «به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی » مندرج در ماده (4) تصویبنامه شماره 16449/ت 254 ک مورخ 10/2/1373 اضافه می شود.
معاون اول رئیس حمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :