جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 70080 18/10/1373

وزارت بازرگانی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصمیم هیأت وزیرات اتخاذ شده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در جلسه مورخ 27/9/1373 مقرر نمود سهام وزارتخانه های بازرگانی, جهاد سازندگی موضوع بند (1 – 2 ) مصوبه شماره 13431 مورخ 8/9/1373 و سهام وزارت کشاورزی موضوع مصوبه شماره 14123 مورخ 23/9/1373 به سر جمع سهام بند (2-2) شرکـت فـروشگاههـای زنجیـره ای رفـاه (سـهـامی عام ) مصوبه مورخ 8/9/1373 مذکور اضافه شود و میزان پذیره نویسی سهام مربوط به بند (7 – 2) همان مصوبه نیز به 8% افزایش یابد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :