جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 12424 / ت 395 ه 28/10/1373

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه
هیئـت وزیـران در جلسـه مـورخ 25/10/1373, بنـا بـه پیشنهـاد شماره 2954/4816/21 مورخ 19/8/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی» بـه دستگاههـای استثناء شده از مفاد بند (5) ضوابط اجرائی بودجه سال 1373 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 16321/ت 17 ه مورخ 6/2/1373) اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :