جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 75405 28/10/1373

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظر یه اینکه با توجه به سوابق موجود در دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری در ارسـال تصویـب نامـه شمـاره 53614 / ت 518/ه مـورخ 6/12/71 برای انتشـار, صفحـات جابجـا گردیـده اسـت و بـه همیـن جهـت بند «4» آئین نامه تبصـره (1) قـانـون چگـونگـی محـاسبـه و وصـول حقـوق گمـرکی مصوب 71 اشتبـاهـاًَ ذیـل بنـد (3) آئیـن نـامه تبصـره (12) درج و در روزنـامه رسـمی شماره 13987 – 19/12/71 چاپ گردیده است.
مدیر کل حقوقی – فاطمه جعفری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :