جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 70652/ت 400ه 29/10/1373

وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح – وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسـه مـورخ 14/10/1373 بنـا بـه پیشنهاد شماره 1700/162 مورخ 30/16/1371 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و موافقت وزارت کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون اصلاحیه لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب 31/5/1335 - مصوب 1367 – آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیک ارتش جمهوری اسلامی ایران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که بعد از این به اختصار به ترتیب «ارتش», «سپاه» و «وزارت دفاع» نامیده می شوند و نیروهای ذی ربط حسب مورد در رده های مختلف مجاز به صدور آن خواهند بود به پایه یکم و پایه دوم و ویژه تقسیم می شود.
الف – گواهینامه پایه دوم ارتش, سپاه یا وزارت دفاع مخصوص رانندگی روی خودروهای سبک تا ظرفیت 5/3 تن (داخل) و مینی بوس.
ب – گواهینامه پایه یکم ارتش, سپاه یا وزارت دفاع مخصوص رانندگی روی خودروهای متوسط و سنگین با هر ظرفیت و اتوبوس.
ماده 2 – شرایط دریافت هر یک از گواهینامه های مذکور در ماده (1) به شرح زیر خواهد بود:
الف – گواهینامه پایه دوم ارتشی و سپاهی, به کسانی داده می شود که پس از طی دوره در آموزشگاه رانندگی در آزمایشی که زیر نظر کمیسیون آزمایش مربوط به عمل می آید قبول شوند.
تبصره – کسانی می توانند بدون گذراندن دوره آموزشگاه در آزمایش های رانندگی شرکت نموده و به اخذ گواهینامه پای هدوم ارتش, سپاه یا وزارت دفاع نایل شوند که دارای گواهینامه پایه دوم رانندگی کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و از عهده آزمایش های مقرر که به وسیله کمیسیون آزمایش مربوط انجام می گیرد برآیند.
ب – گواهینامه پایه یکم, مخصوص رانندگانی است که دارای گواهینامه پایه دوم رانندگی کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و در آزمایش های مربوط قبول شوند.
ماده 3 – در هر رده ک آموزشگاههای رانندگی وجود دارد کمیسیون آزمایش رانندگی با شرکت اعضای زیر تشکیل خواهد شد:
الف - یک نفر نظامی آموزشی از واحد مربوط.
ب – یک نفر نظامی یا کارمند فنی از واحد مربوط.
ج – فرمانده آموزشگاه رانندگی واحد مربوط.
ه - یک نفر مکانیسین از واحد مربوط.
تبصره - شرکت عضویت در کمیسیون آزمایش,داشتن گواهینامه رانندگی از راهنمایی و رانندگی کشور جمهوری اسلامی ایران با همان پایه یا بالاتر است.
ماده 4 – شرایط داوطلبان و مواد آزمایشی برای دریافت گواهینامه پایه دوم به شرح زیر است:
الف – شرایط داوطلبان:
1 – داشتن حداقل 18 سال تمام سن.
2 – داشتن معرفی نامه از آموزشگاه رانندگی مربوط با تأیید صلاحیت داوطلب برای رانندگی.
3 – داشتن سلامت جسمانی برابر ضوابط آئین نامه راهنمایی و رانندگی کشور با تأیید بهداری مربوط.
4 – داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.
ب – مواد آزمایشی.
1 – شناسایی انواع خودروها.
2 – رانندگی در زمینهای ذو عارضه و شهر.
3 – بازدیدهای روزانه و کارهای رده یک.
4 – آئین نامه و تست های مقرر راهنمایی و رانندگی.
ماده 5 – شرایط داوطلبان و مواد آزمایش برای دریافت گواهینامه پایه یکم به شرح زیر است:
الف – شرایط داوطلبان.
1 – داشتن حداقل 23 سال تمام سن.
2 – گذشتن دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی پایه دوم از راهنمایی و رانندگی کشور.
3 – داشتن سلامی جسمانی و روانی لازم برابر مقررات راهنمایی و رانندگی کشور با تأیید بهداری مربوط.
4 – عدم محرومیت از رانندگی.
ب – مواد آزمایشی.
1 – آشنایی کامل با مسایل فنی و مکانیکی خودرو.
2 – رانندگی در زمینهای ذو عارضه, تپه و شهر با خودروهای با ظرفیت بیش از 5/3 تن.
ماده 6 – گواهینامه رانندگی ویژه, برای رانندگی با وسایل نقلیه سنگین جـاده سازی و ساختمانـی و مخصـوص حمل اشیا سنگین و جراثقال اسکله ها, برابر اساسنامه ها و دوره های طی شده در مراکز آموزشی در ارتش و سپاه پاسداران صادر گردیده و طبق مقررات مذکور از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود.
تبصره 1 – مقصود از اعتبار این گونه گواهینامه های صرفاًَ استفاده از وسایل ویژه ارتش, سپاه و وزارت دفاع در محدوده زماین است که دارنده آن در این مراکز خدمت می کند.
تبصره 2 – در گواهینامه ویژه باید نوع وسیله نقلیه ای که دارنده آن می تواند با آن رانندگی نماید قید شود. برای رانندگی با وسایل نقلیه ویژه ای که سرعت آن از 30 کیلومتر در ساعت تجاوز می نماید علاوه بر داشت گواهینامه ویژه پایه یکم رانندگی نیز ضروری است.
ماده 7 – گواهینامه پایه یک ب رنگ آبی, پایه دوم به رنگ سفید و ویژه به رنگ سبز به قطع استاندارد 10*5/6 سانتیمتر برابر نمونه های پیوست خواهد بود که در کلیه نیروها و سازمانها پس از انجام آزمایش های مربوط توسط کمیسیون, با امضای فرمانده آموزشگاه رانندگی مربوط و رئیس رکن سوم یگان تا رده تیپ و همطراز (داخل) در ارتش و یگان همطراز در سپاه و وزارت دفاع معتبر خواهد بود.
تبصره – گواهینامه های مذکور برای رانندگی با وسایل نقلیه, در ارتش, سپاه یا ورات دفاع معتبر خواهد بود.
ماده 8 – نیروها و سازمان های ذی ربط موظفند نمونه لازم از هریک از گواهینامه های مذکور در ماده 7 را چاپ کنند و در اختیار یگانهای ذی ربط قرار دهند و یگانهای مذکور موظفند پس از صدور, پرس پلاستیکی نموده و به دارنده گواهینامه اعطا نمایند.
ماده 9 – گـواهینامـه هـای منظـور در ایـن آئـین نـامـه تـا زمـانـی کـه دارنـده آنهـا در ارتـش, سپـاه و وزارت دفـاع بـا وسایـل متعلـق بـه ایـن مـراکز مشغـول انجـام وظیفه می باشـد معتبر خواهد بـود و بـرا ی اخـذ گـواهینامه های راهنمایی و رانندگی کشور جمهوری اسلامی ایران دوره های آزمون فوق الذکر فاقد اعتبار است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :