جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 44304 / ت ک 28/10/1373

ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزا د تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 12/10/1373 با توجه به اختیار تفویضی هیـأت وزیـران (مـوضـوع تصـویبنامـه شمـاره 16632/ت 30 ه مورخ 13/12/1373) و به ترتیب مقرر در بند (2) تصویبنامه مذکور, به استناد ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (47) مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویبنامه 33433/ت 25 ک مورخ 16/3/1373 ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه شدگان در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1 – اشخاصی که قبل از اشتغال درمناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه مربوط را پرداخته باشند پس از اشتغال در واحدهای واقع در مناطق آزاد می توانند درخواست انتقال حق بیمه سهم خود را پس از کسر حق درمان متعلقه به صندوقی که نزد آن بیمه شده اند بنمایند.
ماده 2 – اشخاصی که در مناطق آزاد به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات بیمه آن مناطق باشند در صورت اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی در سایر نقاط کشور, می توانند تقاضای انتقال سوابق
بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم دارند سازمان مذکور نیز مکلف به انتقال حق بیمه آنان با رعایت مقررات مربوط می باشد.
ماده 3 – سازمان های مناطق آزاد و سازمان تأمین اجتماعی ضمن ایجاد تسهیلات لازم به منظور نقل و انتقال سوابق مشمولین خود از صندوق سازمان های مناطق آزاد به سازمان تأمین اجتماعی و به عکس , مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی – مصوب 1365 – و اصلاحات آن را رعایت می کنند.
ماده 4 – مستخدمان مستعفی, اخراجی و بازخرید خدمت وزارتخانه ها, سازمانها و شرکت های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است در صورت اشتغال در مناطق آزاد به شرطی که وجوه حق بیمه و کسور بازنشستگی مربوط را دریافت کرده باشند از حیث نقل و انتقال وجوه مذکور تابع ضوابط این آئین نامه خواهند بود.
ماده 5 – نقل و انتقال حق بیمه اشخاصی که در یکی از مناطق آزاد اشتغال دارند در صورت اشتغال در دیگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بلامانع است . نحوه انتقال کسور و حق بیمه حسب ضوابط صندوق مبدأ خواهد بود.
تبصره: هر گاه بیمه شده در هر دو منطقه آزاد و نزد یک صندوق بیمه شده باشد تنها سوابق وی به صندوق محل اشتغال جدید منتقل خواهد شد و در غیر اینصورت سوابق خدمت و حق بیمه پرداخت شده کلاًَ به صندوق جدید منتقل می شود.
ماده 6 – سوابق اشتغال شاغلین در مناطق آزاد در صورت انتقال به سازمان تأمین اجتماعی در صورتی پذیرفته می شود که صندوق حمایتی مشمول در قبال اخذ حق بیمه, متعهد ارائه کلیه حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی باشد در غیر اینصورت بیمه شده باید مابه التفاوت نرخ حق بیمه مربوط تا حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را از حیث برخورداری از مزایای قانونی پرداخت کند.
ماده 7 – در صورت انتقال مشمولین تأمین اجتماعی به مناطق آزاد و به عکس تنها حق بیمه و یا کسور بازنشستگی مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال که حق بیمه و کسور بازنشستگی مربوط به آن پرداخت گردیده جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 25/10/1373 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :