جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 29944 / ت 401 ه 2/11/1373

وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی – وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1373 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 188/ و مورخ 14/1/1373 وزارت های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, به استناد تبصره 3 ماده 4 قانون صندوق رفاه دانشجویان – مصوب 1371 – اساسنامه صندوق یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – صندوق رفاه دانشجویان که در ا ین اساسنامه صندوق نامیده می شود, دارای شخصیت حقوقی مستقل است و حسب مورد به وزارت های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی وابسته و محل آن در تهران است. صندوق یاد شده زیر نظر هیأت امنای موضوع ماده (4) قانون صندوق رفاه دانشجویان – که از این پس قانون نامیده می شود – اداره می وشد.
ماده 2 – صندوق دارای ارکان زیر است:
1 – هیأت امنا.
2 – رئیس صندوق.
ماده 3 – وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر است:
الف : سیاستگذاری و تعیین خط مشی صندوق و چگونگی بهره برداری از وجوه آن.
ب: تصویب بودجه و ترازنامه سالانه و اعتبارات و صورت منابع و مصارف وجوه.
ج: ارائه پیشنهاد تایید یا تغییر تشکیلات صندوق به سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب.
د: هماهنگی در تعیین در صد دانشجویان متقاضی وام, (نوع و میزان) وام و کمک به دانشجویان مشمول دریافت در داخل و خارج کشور با هماهنگی دو وزارت یاد شده.
ه : هماهنگی در تعیین مبلغ و چگونگی بازپرداخت وامها و اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی.
و: تصویب آئین نامه های اجرائی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ز: انتصاب رئیس صندوق به پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب هیأت یاد شده
ح : تعیین نمونه و نوع تعهد استفاده کنندگان از مزایای صندوق.
ط: تصویب ضوابط مربوط به سرمایه گذاری برای ایجاد درآمد و نیل به خود کفایی صندوق.
ماده 4 – جلسات عادی هیأت امنا سالی دو بار به پیشنهاد رئیس صندوق و موافقت وزیر مربوط به منظور استماع گزارش اقدامات انجام شده و بررسی و تصویب صورتهای مالی سال قبل و اتخاذ تصمیم در سایر موارد تشکیل می شود.
هر جلسه با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره – درئیس هیئت امنا می تواند جلسه فوق العاده تشکیل دهد,در این صورت بای حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه از عضا به صورت کتبی دعوت به عمل آید.
ماده 5 – رئیس صندوق بالاترین مقام اجرائی صندوق است که وظایف و اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می دهد. اهم وظایف و اختیارات وی عبارتند از:
الف: اجرای کلیه مصوبات هیأت امنا.
ل: نمایندگی صندوق در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق صندوق در حدود مقررات.
ج: ارائه گزارش عملکرد سالانه صندوق به هیأت امنا
د: ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف ترکیبی سالانه به هیأت امنا برای تصویب که توسط ذی حساب حداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی بعد تهیه و ارائه می شود.
ماده 6 – ال مالی هر صندوق از اول فروردین هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است.
ماده 7 – وجوه صندوق در حساب خاصی که در یکی از بانکها از طریق خزانه افتتاح می شود نگاهداری و کلیه پرداختها با صدرو چک از حساب یاد شده صورت می گیرد و به حساب هر یک از دانشجویان در شعبه بانک واریز می شود.
ماده 8 – موجودی مصرف نشده پایان هر سال مالی صندوق به عنوان مازاد به سال مالی بعد انتقال و همراه منابع مالی دیگر در سال مالی بعد به مصرف می رسد.
ماده 9 – امور مالی هر صندوق تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است و هیأت امنا و رئیس هر صندوق همان وظایف و اختیارات هیأت امنا و رؤسای دانشگاه هی در قانون یاد شده را دارا هستند.
تبصره – سه درصد از عواید اختصاصی صندوق به منظور توسعه و تجهیز امکانات فعالیت های کمی و کیفی صندوق رفاه دانشجویان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و مصرف آن تابع ضوابطی است که به تصویب هیأت امنا می رسد.
ماده 10 – کلیه اسناد و اوراق مالی صندوق با امضای رئیس صندوق و مسئول امور مالی معتبر است.
ماده 11 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات لازم برای ارسال وجوه پرداختی به دانشجویان شاغل تحصیل در خارج از کشور را در قالب اعتبارات ارزی مصوب فراهم می سازد.
ماده 12 – دانشجویان شاغل به تحصیل دروه روزانه در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل کشور و دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مورد نیاز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی معتبر خارج از کشور با توجه به اتعداد و استحقاق مالی و عدم دریافت بورس, کمک یا وام از سازمان های دیگر, همچنین عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد و جهاتی که پرداخت وام یا کمک را ایجاب کند, با رعایت ضوابط مقرر از طرفت هیأت امنا و حدود امکانات صندوق از وام مربوط استفاده می کنند.
ماده 13 – امور دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مسؤول اخذ سند تعهد هستند و در صورت تخلف متعهد, صندوق حق درخواست اجرای مفاد سند را از مراجع ذی ربط دارد.
ماده 14 – دانشجوین شاغل به تحصیل خارج از کشور سند تعهد خود را طبق مقررات مصوب هیأت امنا نزد نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج تنظیم می کنند .
ماده 15 – دانشجویان و فارغ التحصیلانی که به نحوی از مزایای صندوق بهره مند و به درجه رفیع شهادت نایل یا جانباز 70% و بالاتر می شوند حسب مورد بر اساس اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مسضعفان و جانبازان از کلیه دیون خود به صندوق بری الذمه می شوند.
ماده 16 – تسلیم اصل مدرک تحصیلی و ریز نمرات استفاده کنندگان از کمک یا وام فقط بعد از استرداد کلی بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر است.
ماده 17 – کلیه دستگاهها, نهادها و ارگان های دولتی و مؤسسات تعاونی و خصوصی, همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر طریق یا در هر زمان از مجوز کار و عضویت سازمان نظام پزشکی, ایجاد کارگاه , فروشگاه و غییره یا گذر نامه مسافرت به خارج از کشور می کنند مکفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزارتهای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد در مور کسر و واریز بدهی فارغ التحصیلان به صندوق همکاری کنند.
ماده 18 – از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه مقررات مغایر لغو می شود.
این اساسنامه به حوجب نامه شماره 7334 مورخ 17/10/1373 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :