جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 70760 / ت 107 ک 2/11/1373

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 18/10/1373 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماهر 93808 / ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماهر 1011/42/4/1 مورخ 6/2/1373 وزارت کشور, به استاد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362 – و در اجرای ماده (6) قانون یاد شده تصویب نمودند:
بخش سراجو به مرکزیت روستای خراجو, شامل دهستانهای سراجوی شرقی, سراجوی جنوبی و قوریچای غربی در تابعیت شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی ایجاد و تأسیس شود.
این تصویبنامه در تاریخ 26/10/1373 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :