جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 27599 / ت 104 ک 1/11/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسون رفاه اجتماعی درجلسه مورخ 14/10/1373 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 105504/ت 366 ه مورخ 27/9/1369) بنا به پیشنهاد شماره 4798/د مورخ 24/7/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوری تصویب نمودند:
کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) جزو مؤسسات اشاره شده در بند (10) فهرست وزارتخانه ها و مؤسسات موضوع بند(ب) ماده (11) قانون استخدام کشوری منضم به آئین نامه مأموریت – مصوب 24/6/1352 – است و مأموریت مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به این کتابخانه با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایا با توافق دستگاههای ذی ربط از اعتبار مؤسسه متبوع یا محل مأموریت تا شش ماه مجاز است. تمدید مأموریت با رضایت مستخدم و بدون حفظ پست سازمان , با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است.
ای تصویبنامه در تاریخ 25/10/1373 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :