جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 10667 / ت 109 ک 2/11/1373

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 18/10/1373 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 3034/42/4/1 مورخ 26/5/1373 وزارت کشور, به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362 – و در اجرای مواد (6) و (7) قانون یاد شده تصویب نمودند:
الف – بخش بهمن به مرکزیت روستای مهر آباد در محدوده دهستانهای اسفندار و مهر آباد.
ب – شهرستان ابرکوه به مرکزیت شهر ابر کوه از ترکیب:
1 – بخش مرکزی به مرکزیت شهر ابر کوه متشکل از دهستانهای : تیر جرد و فراغه
2 – بخش بهمن
در تابعیت استان یزد ایجاد و تأسیس شوند.
این تصویبنامه در تاریخ 26/10/1373 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :