جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.شماره 82742 24/1/1360
سازمان امور اداری واستخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1360 بدنبال رفع اشکالات ناشی از نقل وانقال پرونده های کارگزینی کارکنان مناطق جنگی پیرو تصویبنامه شماره 50480 مورخ 20/8/1359 وشماره 55446 مورخ 10/10/1359 موارد زیر را تصویب نمودند:
1 : حقوق و مزایا و فوق العاده های مستمر کارکنان مشمول ماده 1 تصویبنامه شماره 50480 مورخ 20/8/1359 از تاریخ اشتغال در مناط : ق جنگی در آن مناطق یا در هر یک از شهرهائی که مستخدم تقاضانماید بخود یا خانواده آنان براساس آخرین احکام استخدامی آنان پرداخت خواهد شد0
2 : حقوق و مزایای مستمر آندسته از کارکنان دولت در مناطق جنگی که به وجودشان در مناطق مزبور نیاز نبوده و بموجب حکم وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی و یا بالاترین مسئول اجرایی در محل ،محل خدمت آنان در شهرهای دیگر تعیین شود مشروط بر اینکه خود رابمحل خدمت تعیین شده معرفی مشغول بکار شوند براساس آخرین احکام استخدامی مربوط پرداخت خواهد شد و فوق العاده ماموریت باین قبیل کارکمان پرداخت نمیشود و فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت یاسایرفوق العاده هائی که تحت این عناوین یا عناوین دیگر به لحاظ خدمت در محل خدمت قبلی به آنان پرداخت میگردیده است براساس ضوابط مربوط بمحل جدید خدمت آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد0
3 : در مورد کارکمان موضوع ماده 3 تصویبنامه شماره 50480مورخ 20/8/1359 هیئت وزیران در صورتیکه از طرف دستگاههای اجرائی مربوط پس از رسیدگیهای لازم ترک خدمت آنان موجه تشخیص داده شده یا بشود و طبق حکم وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی یا بالاترین مسئول دستگاه اجرائی در محل در هر یک از نقاط کشور به کار مشغول شده یا بشوند از لحاظ پرداخت حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده هاطبق مفاد بند2 بشرح فوق رفتار خواهد شد0
4 : در مورد کارکنان موضوع ماده 5 تصویبنامه 50480 مورخ 20/8/59 با رعایت مفاد 5 مذکور ازلحاظ پرداخت حقوق ومزایاوفوق العاده های مستمر طبق بند1 این تصویبنامه رفتار خواهد شد0
نخست وزیر : محمدعلی رجائی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10567
تاریخ تصویب :
1360/01/17
تاریخ ابلاغ :
1360/03/20
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :