جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 4982/7 26/10/1360

تصویبنامه شورای عالی قضائی
در جلسه 96 روز پنجشنبه 28/12/1359 شورای عالی قضائی مطرح و تصویب شد بند ه به ذیل ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مورخ 6/4/55 اضافه شود:
بند ه : مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او0
تبصره : اگر بدهکار بمیرد دین او از کلیه اموال بجا مانده بدون استثناء چیزی استیفاء میشود.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
10778
تاریخ تصویب :
1359/12/28
تاریخ ابلاغ :
1360/12/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :