جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 71854/500 هـ 25/12/1373
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پیشنهاد شماره 6731/53-121-162 مورخ 21/10/1373 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه – مصوب 1373 – آئین نامه اجرائی قانون یاد شده درنیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- این آئین نامه شامل کلیه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و عبارات اختصاری زیر به جای عناوین مشروح آنها به کار برده میشود.
الف-قانون آجا: قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
ب-قانون سپاه: قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370.
ج-قانون حقوق و مزایا: قانون حقوق و مزایای مستمر ، پس انداز ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون آجا مصوب 1368.
د-قانون: قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373.
ماده 2-از تاریخ 1/1/1374 کلیه کسانی که قبل از 1/1/1371 از خدمت منفک شده اند.وحسب مورد بر اساس قانون حقوق و مزایا، قانون آجا و قانون سپاه، حقوق بازنشستگی و وظیفه ومستمری دریافت میدارند حقوق آنان بر مبنای بندهای(1)،(2)و(5)ماده (13) قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1371 – باضریب افزایش سنوات خدمتی سالانه سه درصد(3%) محاسبه و تطبیق میشود.
تبصره 1- از تاریخ 1/1/1374 مزایای شغل سه سال آخر خدمت کلیه بازنشستگان و سال آخر خدمت وظیفه بگیران و مستمری بگیران مشمول این ماده مطابق با مقررات مربوط به تعیین مزایای شغل پرسنل شاغل نیروهای مسلح و تغییرات بعدی محاسبه میشود.
تبصره 2- در مواردی که مشاغل افراد به هیچ وجه قابل احراز نباشد یا مشاغل آنان پآئین تر از درجه آنها باشد ملاک تعیین مزایای شغل درجه یا رتبه مربوط است .
تبصره 3- برای احتساب میزان مزایای شغل همافران ، افسریاران ، ستوانیاران و کارمندان فنی سابق و کلیه کسانی که در قانون آجا عناوین مربوط به درجه یا رتبه آنا خذف یا به عناوین دیگری تبدیل شده است ،رتبه حقوقی آنان با تعداد ارتقایی که بر اساس مقررات ماده (13) قانون حقوق و مزایا کسب میکنند، جمع میشود. (ارقام اعشاری پنج دهم و به بالا به رقم بالاتر و ارقام اعشاری پآئین تر از درصدهای مزبور به رقم پآئین تر تبدیل میشود.) حاصل ارقام مربوط به بیانگر رتبه یا درجه جایگاه سازمانی مربوط به این اشخاص میباشد که طبق ضوابط تبصره های (1)و(2) این ماده میزان مزایای شغل آنان محاسبه میشود.
تبصره 4-حقوق بازنشستگی مشمولان این ماده بر مبنای معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای شغل سه سال آخر خدمت ودر مورد مستمری بگیران و وظیفه بگیران بر اساس حقوق وظیفه یا مستمری سال آخر محاسبه و پرداخت میشود.
ماده 3- از تاریخ 1/1/1374 حقوق بازنشستگی که بعد از 1/1/1371 از خدمت منکف شده اند بر مبنای معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای شغل سه سال اخر خدمت که مبتنی بر قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت-مصوب 1371 – و مقررات مربوط به تعیین مزایای شغل پرسنل شاغل نیروهای مسلح و تغییرات بعدی است تطبیق وپرداخت میشود.
ماده 4-مشمولان مواد (2)و(3) این آئین نامه در صورتی که خدمت قابل قبول آنان کمتر از 30 سال باشد پس از محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس روش مربوط، نتیجه در یک سی ام سنوات خدمت قابل قبول آنان ضرب میشود. در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب میشود.
ماده 5-از تاریخ 1/1/1373 در صورتی که حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران (معلولان عادی) و مستمری بگیران (فوت عادی) از حداکثر مقرر در ماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تجاوز نماید دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی قابل پرداخت است .
تبصره –در صورتی که از تاریخ 1/1/1374 حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران (معلولان عادی) و مستمری بگیران پس از تطبیق با حقوق و مزایای شغل قانون، از حداکثر مقرر درماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تجاوز کند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی قابل پرداخت است .
ماده 6- افراد موضوع بندهای (هـ) و(و) ماده (13) و تبصره(3) ماده (41) قانون حقوق و مزایا و یا کسانی که در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری مشمول تدابیر مقام معظم رهبری شده یا میشوند مطابق با مواد مذکور و تدابیر مقام معظم رهبری با آنان رفتار میشود.
ماده 7-درصورتی که در اجاری قانون واین آئین نامه حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کمتر از دریافتی قبلی شـــــــود،
ما به التفاوت پرداخت میشود.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :