جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 6694/4/10 13/7/1373

به تجویز ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 3/5/72 مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، تعرفه قسمتی از هزینه های خدمات پزشکی قانونی بشرح زیر اصلاح و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است .
ماده یک :هزینه خدمات پزشکی قانونی در زمینه خدمات آزمایشگاهی،رادیوگرافیو آسیب شناسی بر اساس تعرفه های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود و در مورد خدمات آزمایشگاهی و آسیب شناسی اختصاصی سازمان پزشکی قانونی افزایش تعرفه ها بر مبنای میزان افزایش تعرفه های مورد عمل از سوی وزارت یاد شده خواهد بود.
ماده دو: تعرفه های اصلاح شده و نیز تعرفه های جدید بشرح زیر میباشد :
الف- تعرفه های خدمات اختصاصی سازمان پزشکی قانونی.

1-آزمایش الکل خون ،ادرار ( هری به تنهائی) 12000 ریال
2-آزمایش تشخیص از لکه های خون 8000ریال
3-آزمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء 70000 ریال
4-آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت 60000 ریال
5-تعیین گروه خون لکه ها و مو 8000 ریال
ب- تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و آسیب شناسی مورد عمل
1-آزمایش ادرار برای تشخیص اعتیاد به مواد مخدر به تقاضای مراجع ذیربط یا اشخاص 15000 ریال
2-آزمایش ادرار برای حاملگی 1800 ریال
3-آزمایش خون برای تشخیص گروه اصلی خون و ارهاش(RH) 2068 ریال
4-تعیین نسبت پدر و فرزندی برای هر نفر از طریق سرم شناسی 48000 ریال
5-آزمایش HLA(آزمایشات تکمیلی اثبات ابوت) برای هر نفر 35000 ریال
6-اسپرموگرام 2100 ریال
7-تعیین سیفلیس و سایر امراض مقاربتی و VDRL (برای هریک) 1230 ریال
8-تستهای فلورسانس 20000 ریال
ج-تعرفه های حذف شده
1-جستجو و یا تعیین مقدار هر یک از سموم در خون (ردیف 26 تعرفه قبلی)
2-آزمایش مواد غذائی (برای هر آزمایش) (ردیف 33 تعرفه قبلی)
د- تعرفه های جدید
1-تشخیص CO در نمونه خون جسد 12000 ریال
2-تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار اجساد 35000 ریال
3-تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون اجساد 35000 ریال
4-تعیین مقدار سموم فلزی در ادرار،خون ،مواد غذائی و سایر نمونه ها ( برای تعیین هر سم درخواستی ) 25000 ریال
5-ویزیت برای تستهای آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه و یا جمع آوری نمونه مثل ادرار، سیتولژی 300 ریال
6-خونگیری از ورید یا مویرگها 400 ریال
7-خونگیری از بچه های زیر 5 سال 650 ریال
8-برداشت از واژن یا پروستات یا مجرا 800 ریال
9-سیستولژی مایعات بدست آمده از شستشوی یا برس کشیدن به بافتها و تهیه لام و خواندن آن (مثلا" اسپرم) 7000 ریال

رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :