جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


روزنامه رسمی شماره 10790 - 18/12/1360

نظر باینکه بموجب مصوبه هیئت وزیران ،گودهای جنوب تهران تملک و تخریب میشود بهای واحدهای مسکونی مالکین طبق مقررات به آنها پرداخت میگردد واین گروه مشمول بندج ماده 13 دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی میباشند و در مصوبه هیئت دولت با مستاجرین رفتاری مشابه مالکین پیش بینی شده است لکن بند ج ماده 13 دستورالعمل اجرائی فقط شامل مالکین میگردد لذا بدینوسیله تصویب میگردد که به مستاجرین ساکن گودهای جنوب تهران موضوع مصوبه مورد اشاره خارج از نوبت و با رعایت بند الف و ب ماده 2 قانون مجوز انجام معامله داده شود0
وزیر دادگستری وزیر کشور وزیرمسکن وشهرسازی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10790
تاریخ تصویب :
1360/08/20
تاریخ ابلاغ :
1360/12/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :