جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 72002/ت 501 هـ 25/12/1373

وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پیشنهاد شماره 11944/100 مورخ 23/7/1373 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصویب نمود:
صددرصد عوارض ویژه سالجاری موضوع ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد تا به شرح زیر به مصرف برساند:
الف-راه اندازی صندوق ضمانت صادرات 50% عوارض
ب-تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی 25% عوارض
ج-آموزش صادر کنندگان و مدیران و کارشناسان بخش عمومی و خصوصی شاغل در امور صادراتی 5% عوارض
د-تبلیغات برای توسعه صدور کالاهای منتخب 20% عوارض
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :