جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 73198/ت 505 هـ 5/1/1374

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پیشنهاد شماره 10345/120/9218/1 مورخ 22/12/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 و تبصره ماده (34) آئین نامه اجرائی قانون مذکور تصویب نمود:
سازمان اوقاف و امور خیریه که در این تصویبنامه به اختصار سازمان نامیده میشود مجاز است مبلغ چهارمیلیارد(4000000000) ریال وجوهی را که از محل هدایای مستقل ،حق التویه، حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت میدارد در سال 1374 به شرح زیر راسا" هزینه نماید:
الف-درآمد
1-مانده وصولی حق التویه در حساب (21)
در پایان سال 1373 مبلغ 10000000 ریال
2-مانده وصولی حق النظاره در حساب (23)
خزانه درپایان سال 1373 مبلغ 10000000 ریال
3-مانده وصولی حاصل از بابت اداره امور اماکن
مذهبی در حساب (25) خزانه در پایان سال 1373 مبلغ 10000000ریال
4-مانده وصولی وجوه حق التولیه و حق النظاره و
اداره اماکن مذهبی (تفکیک نشده) در حساب (91062)
بانک ملی شعبه دولتی در پایان سال 1373 مبلغ 50000000ریال
5-برآورد برگشتی از اعتبارات حواله شده به واحدهای استانی و شهرستانی مبلغ 5000000ریال
6-پیش بینی وصولی حق التولیه در سال 1374 مبلغ 1850000000 ریال
7-پیش بینی وصولی حق النظاره در سال 1374 مبلغ 550000000 ریال
8-پیش بینی وصولی وجوه حاصل از بابت اداره
امور امکان مذهبی در سال 1374 مبلغ 1515000000 ریال
9- پیش بینی وصولی هدایای مستقل ----
جمع ( چهار میلیارد ریال ) مبلغ 4000000000 ریال
ب- هزینه
1- تبلیغ ونشر معارف اسلامی مبلغ 1000000000 ریال
2-حفظ عین و منافع و احیای موقوفات مبلغ 2820000000 ریال
3-حق الزحمه یا پاداش هیئتهای امنای
امکان مذهبی اسلامی مبلغ 120000000ریال
4-حق الزحمه هیئت امنا و حق النظاره نظار موقوفات مبلغ 60000000 ریال
جمع (چهار میلیارد ریال ) مبلغ 4000000000 ریال
تبصره 1- چنانچه میزان وصولی درآمد بیش از درآمد پیش بینی شده در قسمت (الف) این تصویبنامه باشد، سازمان میتواند مازاد درآمد را در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی هزینه نماید.
تبصره 2-تبلیغ و نشر معارف اسلامی ( موضوع بند 1 قسمت ((ب)) این تصویبنامه ) شامل فعالیتهائی است که در جهت کمک به ترویج و تعظیم شعاتر اسلامی و آموزش قرآن مجید انجام میشود، مانند چاپ و اهدای قرآن کریم و کتب و نشریات دیگر، تشکیل کلاسهای آموزش و برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن مجید ، انتخاب و اعزام قاریان وداوران به مسابقات ، تجهیز کتابخانه ، اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی ، اعزام مبلغ مذهبی محروم کشور و تکمیل چاپخانه بزرگ قرآن کریم در شهرستان قم و غیره .
تبصره 3- حفظ عین و منافع و احیای موقوفات ( موضوع بند 2 قسمت ((ب)) این تصویبنامه ) شامل کمک و پرداخت وجوه لازم جهت انجام امور ثبتی ، قضائی ، عمران و تعمیر و احیای رقبات موقوفات بویژه اجرای ماده واحده قانون ((ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه )9 و غیره با رعایت صرفه و صلاح موقوفات ، همچنین تهیه وسایل و امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استانها و شهرستانها و مرکز و پرداخت اجرت و مزایای کارکنان غیر رسمی ( موضوع قسمت آخر تبصره 3 تصویب نامه شماره 71976/ت 496-25/6/1366 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان ) و حق بیمه میباشد.
تبصره 4- سازمان میتواند از محل اعتبار ردیف های (3) و (4) قسمت ((ب)) این تصویبنامه به ترتیب زیر:
الف-از محل اعتبار ردیف (3) حق الزحمه یا پاداش مقرر امین و هر یک از اعضای هیئت امنای امکان مذهبی اسلامی را با رعایت ماده (8) آئین نامه اجرائی ماده (5) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر مقررات مربوطه پرداخت نماید.
ب-ازمحل اعتبار ردیف (4) حق الزحمه هیئت امنا و حق النظاره نظار موقوفات را با توجه به مفاد ماده (33) آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره (2) آن و ماده (19) آئین نامه اجرائی ماده (5) قانون مذکور، حسب مورد پرداخت نماید.
تبصره 5-فعالیتهای پیش بینی شده ، در تبصره های (2)،(3)و(4) این تصویبنامه ضرورت و اولویت هزینه های موضوع تبصره های فوق با سرپرست فوق با سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی خواهد بود.
تبصره 6- تعهدات دوره مالی سال قبل در ارتباط با مفاد تبصره های (2)و(3) و (4) این تصویبنامه با موافقت سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت میباشد.
تبصره 7-مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
تبصره 8- سال مالی سازمان از اول فروردین لغایت پایان اسفند میباشد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :