جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 72637/493 هـ 28/12/1373

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 4879/10/18410/1 مورخ 9/12/1373 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه ، به استناد بند(د) تبصره (36) قانون بودجه سال 1373 کل کشور تصویب نمود:
ماده 1- گمرک ایران موظف است از هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور مبلغ پنجاه ریال و از هر نوار ویدیویی وارداتی مبلغ پانصد ریال و همچنین (5%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی ، ویدیو و دوربین فیلم برداری ( به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) را هنگام ترخیص اخذ و به حساب خزانه واریز نموده و صورت ریز اقلام وصولی و لیست کامل وارد کنندگان را هر ماه تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در مورد (5%) بهای سیف وسایل سمعی و بصری به وزارت کذکور و سازمان تبلیغات اسلامی ارسال نماید.
ماده 2-درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (36) قانون بودجه 1373 کل کشور پس از وصول توسط دستگاههای ذیربط به حسابهای مربوط در خزانه داری کل واریز و معادل نسبتهای مقرر در تبصره کذکور از محل اعتباری که به همین منظور ضمن ردیف های 114027-114040-114082-114080 –114090 – 114092-503189-503213 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 کل کشور پیش بینی شده است پس از مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا برای تحقق اهداف برنامه ها و فعالیت های مذکور در تبصره فوقالذکر به مصرف برسد.
تبصره 1-انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات ردیف های مذکور به غیر از موارد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه ممنوع است .
تبصره 2-خزانه داری کل مکلف است معادل وجوه واریزی به حسابهای خزانه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس درخواست ذیحسابان مربوط به حساب دستگاههای ذینفع واریز نماید.
تبصره 3-اسناد هزینه های انجام شده طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور به امضای مشترک مقامات مجاز دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط در قالب اهداف مقرر در تبصره (36) قانون بودجه سال 1373 کل کشور به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373-12-24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :