جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 20272 /ت 515 هـ 14/1/1374
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پیشنهاد شماره 3034/د مورخ 2/6/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، در اجرای ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- بخشهای کشور از نظر میزان برخورداری از تسهیلات زندگی طبق فهرست پیوست به (9) گروه تقسیم میشوند و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی کارکنان ای بخشها بر اساس ارقام جدول شماره یک پرداخت میشود.
تبصره – فوق العاده موضوع این ماده در نقاط مرزی ( دهستان ) پیوست به میزان ده درصد ارقام مقرر در جدول شماره یک افزایش می یابد.
ماده 2- نقاط بد آب و هوا طبق فهرست پیوست به چهار درجه تقسیم میشوند و فوق العاده بدی آب و هوا برای کارکنان این نقاط بر اساس ارقام جدول شماره دو پرداخت میشود.
ماده 3-فوق العاده محل خدمت در کلیه نقاط به استثنای استان تهران 5% حقوق مبنای گروه مربوط است و شامل مستخدمانی میشود که محل جغرافیایی خدمت آنان به موجب احکام رسمی از نقطه ای در شهرستان به نقطه ای در یک شهرستان دیگر تغیـــــیر
می یابد.
تبصره – نقاط موضوع تبصره (2) قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (39) قانون استخدام کشوری شامل نقاط درجه(3)و(4) بدی آب و هوا و بخشهای دارای گروه محرومیت (5) لغایت (9) است .
ماده 4- از تاریخ 1/1/1374 هشتاد درصد ارقام جدولهای شماره یک و دو قابل پرداخت است .
تبصره – فوق العاده های موضوع این آئین نامه در مورد هر یک از نقاطی که از نظر تقسیمات کشوری تغییر تابعیت می یابد معادل فوق العاده ای است که در تقسیمات قبلی به آن تعلق گرفته است .
ماده 5- به مستخدمانی که جمع فوق العاده های بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی ، نوار مرزی و محل خدمت آنان از تاریخ اجرای این آئین نامه از مجموع فوق العاده هایی که به موجب این مقررات قابل پرداخت است بیشتر باشد مابه التفاوت پرداخت میشود.
تبصره – هر گونه افزایش بعدی این فوق العاده ها به هر عنوان تا استهلاک کامل از مابه التفاوت موضوع این ماده کسر میشود.
ماده 6- فوق العاده موضوع تصویبنامه شماره 37724 مورخ 8/10/1353 و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمانی که درنقاط جدولهای پیوست تصویبنامه یا شده خدمت میکنند و نام نقاط مزبور در فرهست منضم به این آئین نامه ذکر نشده است بر اساس ارقام ثابت آخرین ماه سال 1372 و حداکثر به مدت سه سال پرداخت میشود.
ماده 7-مفاد این تصویبنامه از زمان اجرا شامل دارندگان پایه های قضایی نیز میشود.
ماده 8- از تاریخ 1/1/1374 تصویبنامه های شماره 37724 مورخ 8/10/1353 و شماره 41254/ت310 مورخ 14/4/1368 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن لغو میشود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :